aktum
| 6 maja 2016 ]

Liturgia Męczenników

W cza­sie Eku­me­nicz­nej Litur­gii Męczen­ni­ków orga­ni­zo­wa­nej przez Wspól­no­tę Sant’Egidio wspo­mi­na­ni będą chrze­ści­ja­nie, któ­rzy w ostat­nich latach ponie­śli śmierć za swo­ją wia­rę. Modli­twie, któ­ra odbę­dzie się 10 maja o godz. 19 w war­szaw­skim koście­le św. Mar­ci­na, prze­wod­ni­czyć będzie kard. Kazi­mierz Nycz.

Pod­czas litur­gii przy­wo­ła­ne zosta­ną histo­rie osób zamor­do­wa­nych za wia­rę w Chry­stu­sa. Jak pod­kre­śla­ją człon­ko­wie Wspól­no­ty Sant’Egidio, nale­że­li oni do róż­nych Kościo­łów, mówi­li róż­ny­mi języ­ka­mi i mie­li róż­ne kolo­ry skó­ry – łączy­ła ich jed­nak wia­ra.

Lit Meczennikow

– Chce­my ogar­niać miło­sier­dziem te spra­wy i miej­sca, do któ­rych nie potra­fi­my dotrzeć za pomo­cą naszych uczyn­ków – mówią orga­ni­za­to­rzy. Cho­dzi o Bli­ski Wschód, Pół­noc­ną Afry­kę, Azję, Ame­ry­kę Połu­dnio­wą, gdzie roz­gry­wa się dra­mat 200 milio­nów chrze­ści­jan wszyst­kich wyznań prze­śla­do­wa­nych za swo­ją wia­rę.

Litur­gia Męczen­ni­ków orga­ni­zo­wa­na jest w War­sza­wie po raz trze­ci. Tym razem towa­rzy­szy jej hasło „Świad­ko­wie Miło­sier­dzia”, przy­po­mi­na­ją­ce, że współ­cze­śni męczen­ni­cy całym swo­im życiem gło­szą Dobrą Nowi­nę i Miło­sier­dzie Boże. – Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że szcze­gól­nie w Roku Miło­sier­dzia mamy obo­wią­zek gło­sić Zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa, któ­ry przez swo­ją śmierć „zbu­rzył mur wro­go­ści mię­dzy ludź­mi” – tłu­ma­czą człon­ko­wie Wspól­no­ty Sant’Egidio. – Wie­rzy­my, że Chry­stus szcze­gól­nie moc­no jest dziś obec­ny mię­dzy prze­śla­do­wa­ny­mi, mor­do­wa­ny­mi, prze­pę­dza­ny­mi ze swo­ich ojczyzn, ucie­ka­ją­cy­mi przed bie­dą i woj­ną.

Zeszłoroczna Liturgia Męczenników, fot. Anna Matlak

Zeszło­rocz­na Litur­gia Męczen­ni­ków, fot. Anna Matlak

Wspól­no­ta Sant’Egidio jest ruchem świec­kich zało­żo­nym w 1968 r. w Rzy­mie przez Andreę Ricar­die­go. Obec­nie sku­pia ok. 60 000 osób w 73 kra­jach. Świą­tecz­ne obia­dy dla ubo­gich są przez nią orga­ni­zo­wa­ne na całym świe­cie. W War­sza­wie wspól­no­ta funk­cjo­nu­je od 2008 r. i liczy ok. 80 osób. Poza pomo­cą bez­dom­nym anga­żu­je się m.in. we wspie­ra­nie osób star­szych i cho­rych, prze­ciw­dzia­ła­nie prze­mo­cy i kse­no­fo­bii, dzia­ła­nia na rzecz poko­ju i mię­dzy­re­li­gij­ne­go pojed­na­nia.