dzialamy
| 11 maja 2016 ]

Liturgia Męczenników – relacja

– Posłu­chaj­my dys­ku­sji chrze­ści­jan Euro­py, tak­że i u nas, w jaki spo­sób pró­bu­je się wyre­tu­szo­wać pod­sta­wo­we frag­men­ty Ewan­ge­lii, zasad­ni­cze dla nasze­go życia – powie­dział kard. Kazi­mierz Nycz pod­czas Litur­gii Męczen­ni­ków zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Wspól­no­tę Sant’Egidio 10 maja w war­szaw­skim koście­le św. Mar­ci­na.

kard. Kazimierz Nycz

Jak pod­kre­ślił: „Czło­wiek, któ­ry nie potra­fi się zde­cy­do­wać na rady­kal­ne przy­ję­cie Ewan­ge­lii, pró­bu­je osła­bić wymo­wę słów Jezu­sa Chry­stu­sa”. Doty­czy to według nie­go szcze­gól­nie Ośmiu Bło­go­sła­wieństw i opi­su Sądu Osta­tecz­ne­go. – Nie ule­gaj­my poku­sie retu­szo­wa­nia Ewan­ge­lii – ape­lo­wał. – Jesz­cze nie sły­chać słów, że Pan Jezus się mylił, mówiąc „byłem przy­by­szem, a przy­ję­li­ście mnie”, ale czę­sto sły­chać już gło­sy, że papież myli się w tej dzie­dzi­nie.

_MG_1821

Wzy­wał też: „Bądź­my tymi, któ­rzy potra­fią odczy­tać i odnieść do sie­bie to rady­kal­ne świa­dec­two męczen­ni­ków. Jeste­śmy tu tak­że po to, by nie osła­bła nasza wraż­li­wość na poma­ga­nie ludziom, któ­rzy ocze­ku­ją naszej pomo­cy i mają pra­wo jej ocze­ki­wać, nie tyl­ko chrze­ści­ja­nie na Bli­skim Wscho­dzie, ale wszy­scy, któ­rzy cier­pią prze­śla­do­wa­nia za wia­rę, za prze­ko­na­nia, za spra­wie­dli­wość”.

_MG_1728

Pod­czas Litur­gii Męczen­ni­ków wspo­mi­na­ni byli chrze­ści­ja­nie, któ­rzy w ostat­nich latach ponie­śli śmierć za swo­ją wia­rę. Przy­wo­ła­no ich krót­kie, przej­mu­ją­ce bio­gra­my. Z tej wiel­kiej licz­by cytu­je­my kil­ka:

Sio­stry Anselm, Judith, Mar­gu­eri­te i Regi­net­te ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rek Miło­ści, zamor­do­wa­ne ran­kiem 4 mar­ca 2016 r. w jemeń­skim mie­ście Ade­na w domu, w któ­rym opie­ko­wa­ły się ubo­gi­mi i nie­peł­no­spraw­ny­mi. Razem z nimi zgi­nę­ło jesz­cze 12 innych osób.

Aman John, trzy­na­sto­la­tek, jeden z kil­ku­dzie­się­ciu chrze­ści­jan, któ­rzy zgi­nę­li w samo­bój­czym zama­chu bom­bo­wym w par­ku Iqba­la w Laho­re w Nie­dzie­lę Wiel­ka­noc­ną, 27 mar­ca 2016 r.

Flo­ri­bert Bwa­na Chui ze wspól­no­ty Sant’Egidio w Goma w Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Kon­ga, tor­tu­ro­wa­ny i zabi­ty w nocy z 8 na 9 lip­ca 2007 r. za sprze­ciw wobec korup­cji.

Rober­ta Edwards, misjo­nar­ka z USA z kościo­ła Estes Church of Christ, zamor­do­wa­na 12 paź­dzier­ni­ka 2015 w Port au Prin­ce na Haiti. Porwa­no towa­rzy­szą­ce jej 4-let­nie dziec­ko, jed­no z 20 dzie­ci uli­cy, któ­ry­mi opie­ko­wa­ła się w „Son­Li­ght Children’s Home”.

Ks. Alek­san­der Mień, kapłan pra­wo­sław­ny, filo­zof i teo­log-eku­me­ni­sta; zamor­do­wa­ny w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach 8 wrze­śnia 1990 roku. Jego zabój­stwo porów­ny­wa­no w Rosji do męczeń­skiej śmier­ci ks. Jerze­go Popie­łusz­ki.

_MG_1920

Litur­gia Męczen­ni­ków zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w War­sza­wie po raz trze­ci. Tym razem towa­rzy­szy­ło jej hasło „Świad­ko­wie Miło­sier­dzia”, przy­po­mi­na­ją­ce, że współ­cze­śni męczen­ni­cy całym swo­im życiem gło­szą Dobrą Nowi­nę i Miło­sier­dzie Boże. – Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że szcze­gól­nie w Roku Miło­sier­dzia mamy obo­wią­zek gło­sić Zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa, któ­ry przez swo­ją śmierć „zbu­rzył mur wro­go­ści mię­dzy ludź­mi” – tłu­ma­czą człon­ko­wie Wspól­no­ty Sant’Egidio. – Wie­rzy­my, że Chry­stus szcze­gól­nie moc­no jest dziś obec­ny mię­dzy prze­śla­do­wa­ny­mi, mor­do­wa­ny­mi, prze­pę­dza­ny­mi ze swo­ich ojczyzn, ucie­ka­ją­cy­mi przed bie­dą i woj­ną.

_MG_1757

Wspól­no­ta Sant’Egidio jest ruchem świec­kich zało­żo­nym w 1968 r. w Rzy­mie przez Andreę Ricar­die­go. Obec­nie sku­pia ok. 60 000 osób w 73 kra­jach. Świą­tecz­ne obia­dy dla ubo­gich są przez nią orga­ni­zo­wa­ne na całym świe­cie. W War­sza­wie wspól­no­ta funk­cjo­nu­je od 2008 r. i liczy ok. 80 osób. Poza pomo­cą bez­dom­nym anga­żu­je się m.in. we wspie­ra­nie osób star­szych i cho­rych, prze­ciw­dzia­ła­nie prze­mo­cy i kse­no­fo­bii, dzia­ła­nia na rzecz poko­ju i mię­dzy­re­li­gij­ne­go pojed­na­nia.

Fot. Mar­cin Kie­dio
Noto­wa­ła: Ewa Kie­dio

_MG_1785

_MG_1867

_MG_1876