aktum
| 2 czerwca 2014 ]

Liturgia Męczenników

„Z nie­ustę­pli­wo­ścią pro­si­my Pana, aby roz­bro­jo­na zosta­ła bluź­nier­cza prze­moc, któ­ra zabi­ja w imię Boga” to jed­no z wezwań, któ­re poja­wią się pod­czas Litur­gii Męczen­ni­ków. Wspól­no­ta Sant’Egidio, któ­ra orga­ni­zu­je tę eku­me­nicz­ną modli­twę, pisze o niej nastę­pu­ją­co:

„Ich krew jest nasie­niem jed­no­ści” – ta para­fra­za myśli Ter­tu­lia­na w duchu naucza­nia św. Jana Paw­ła II przy­świe­cać będzie eku­me­nicz­nej litur­gii męczen­ni­ków orga­ni­zo­wa­nej przez Wspól­no­tę Sant’Egidio w War­sza­wie. XX wiek przy­niósł naj­strasz­niej­sze woj­ny w dzie­jach ludz­ko­ści, a wraz z nimi milio­ny ofiar. Śmierć wie­lu z nich była świa­dec­twem rady­kal­nej rado­ści gło­sze­nia zbaw­cze­go prze­sła­nia Ewan­ge­lii, nawet za cenę wła­sne­go życia. W 21. stu­le­ciu nasi bra­cia chrze­ści­ja­nie wciąż odda­ją na całym świe­cie życie w imię Jezu­sa, dając świa­dec­two, któ­re „nie szu­ka pokla­sku” i „nie uno­si się pychą”. Dla nas, żyją­cych w Euro­pie, pamięć o tych, któ­rzy gło­sząc Ewan­ge­lię goto­wi są ponieść śmierć, jest wezwa­niem do posta­wie­nia pyta­nia o wła­sną wia­rę.

Litur­gia Męczen­ni­ków, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Wspól­no­tę Sant’Egidio w Rzy­mie, kwie­cień 2014; fot. Mar­cin Kie­dio

Dla­te­go jako Wspól­no­ta Sant’Egidio zapra­sza­my w czwar­tek 12 czerw­ca na godzi­nę 19.15 do Kościo­ła pw. Wszyst­kich Świę­tych na pl. Grzy­bow­skim wszyst­kich bra­ci chrze­ści­jan na eku­me­nicz­ną litur­gię męczen­ni­ków. Jak waż­ny jest ten eku­me­nicz­ny wymiar, niech świad­czą sło­wa papie­ża Fran­cisz­ka wypo­wie­dzia­ne pod­czas piel­grzym­ki do Zie­mi Świę­tej: „Kie­dy chrze­ści­ja­nie róż­nych wyznań wspól­nie cier­pią, obok sie­bie, i udzie­la­ją sobie nawza­jem pomo­cy w bra­ter­skiej miło­ści, urze­czy­wist­nia się eku­me­nizm cier­pie­nia i krwi, posia­da­ją­cy szcze­gól­ną sku­tecz­ność nie tyl­ko ze wzglę­du na kon­tekst, w któ­rym się doko­nu­je, ale tak­że – z racji komu­nii świę­tych – dla całe­go Kościo­ła”. Wła­śnie dla­te­go chce­my sta­nąć razem w zadu­mie nad tajem­ni­cą krzy­ża Chry­stu­so­we­go, aktu­ali­zo­wa­ną do naszej rze­czy­wi­sto­ści przez świa­dec­two męczen­ni­ków ostat­nich lat na całym świe­cie.

KIEDY: czwar­tek 12 czerw­ca 2014 r.; godz. 19:15
GDZIE: Kościół Wszyst­kich Świę­tych na pl. Grzy­bow­skim w War­sza­wie

Gra­fi­ka: Mar­cin Kie­dio