aktum
| 12 lutego 2014 ]

Między miłością a wykluczeniem

Naj­bliż­sze spo­tka­nie z cyklu OPen, któ­re­mu patro­nu­je „Dywiz” będzie poświę­co­ne miej­scu wie­rzą­cych osób homo­sek­su­al­nych w Koście­le. Na temat tego, jak rozu­mieć kate­chi­zmo­we wezwa­nie do sza­cun­ku, współ­czu­cia i deli­kat­no­ści oraz prze­ży­wa­nia wła­snej wia­ry mimo wszel­kich trud­no­ści, roz­ma­wiać będą: Szcze­pan Czer­ski, Mar­cin Dzier­ża­now­ski i ks. Bogu­sław Szpa­kow­ski SAC. Dys­ku­sję popro­wa­dzi Kata­rzy­na Jabłoń­ska − współ­au­tor­ka książ­ki „Wyzy­wa­ją­ca miłość”.

War­sza­wa, klasz­tor domi­ni­ka­nów, ul. Fre­ta 10, Sala Pro­win­cjal­ska, 17 lute­go 2014, godz. 19