dzialamy
| 29 sierpnia 2014 ]

Międzyreligijny marsz solidarności z prześladowanymi chrześcijanami

CO?
Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w mię­dzy­re­li­gij­nym mar­szu soli­dar­no­ści z prze­śla­do­wa­ny­mi chrze­ści­ja­na­mi.
Pro­si­my o zabra­nie ze sobą czer­wo­nych kwia­tów – na znak naszej pamię­ci o współ­cze­snych męczen­ni­kach. Na koniec mar­szu zło­ży­my je wokół kamie­ni i drze­wek w Ogro­dzie Spra­wie­dli­wych – modląc się, aby rów­nież dzi­siaj nie bra­ko­wa­ło ludzi spra­wie­dli­wych tam, gdzie są naj­bar­dziej potrzeb­ni.
Pod­czas mar­szu będzie moż­na wes­przeć kon­kret­ne dzia­ła­nia na rzecz pomo­cy ofia­rom prze­śla­do­wań pro­wa­dzo­ne przez orga­ni­za­cje: Cari­tas i Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie.

DLACZEGO?
Poprzez ten marsz pol­scy wyznaw­cy róż­nych reli­gii chcą publicz­nie oka­zać swo­ją soli­dar­ność z naj­bar­dziej obec­nie na świe­cie prze­śla­do­wa­ną wspól­no­tą reli­gij­ną. Myśli­my zwłasz­cza o ofia­rach prze­śla­do­wań w ostat­nim cza­sie na Bli­skim Wscho­dzie i w nie­któ­rych kra­jach Afry­ki Środ­ko­wej.
Pamię­ta­my rów­nież o innych prze­śla­do­wa­nych gru­pach reli­gij­nych – w mar­szu wezmą udział m.in. stu­diu­ją­cy w Pol­sce jazy­dzi. Chce­my wezwać przy­wód­ców Euro­py i świa­ta do pod­ję­cia zde­cy­do­wa­nych dzia­łań na rzecz obro­ny wszyst­kich ofiar prze­śla­do­wań reli­gij­nych.

GDZIE?
Roz­po­czę­cie
godz. 13.15 – al. Soli­dar­no­ści 80, przy koście­le Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (zwa­ny kościo­łem prze­su­wa­nym)

Zakoń­cze­nie
ok. godz. 14.30 – Ogród Spra­wie­dli­wych na skwe­rze „Jura” Gorze­chow­skie­go

Tra­sa mar­szu:
- ale­ją Soli­dar­no­ści w stro­nę alei Jana Paw­ła II
- ale­ją Jana Paw­ła II do ul. Dziel­nej
- uli­cą Dziel­ną do Ogro­du Spra­wie­dli­wych na skwe­rze „Jura” Gorze­chow­skie­go

KTO?
Marsz jest oddol­ną, spon­ta­nicz­ną ini­cja­ty­wą osób uczest­ni­czą­cych w dia­lo­gu mię­dzy­re­li­gij­nym.
Udział w mar­szu zapo­wie­dzie­li już: Żydzi, muzuł­ma­nie, jazy­dzi, bud­dy­ści oraz chrze­ści­ja­nie róż­nych wyznań.
Zapra­sza­my wszyst­kich ludzi dobrej woli!

ORGANIZATORZY
Dusz­pa­ster­stwo obco­kra­jow­ców anglo­ję­zycz­nych archi­die­ce­zji war­szaw­skiej
Redak­cja kwar­tal­ni­ka „Więź”

Współ­or­ga­ni­za­to­rzy:
Pol­ska Rada Chrze­ści­jan i Żydów
Rada Wspól­na Kato­li­ków i Muzuł­ma­nów

Współ­pra­ca:
Muzuł­mań­ski Zwią­zek Reli­gij­ny w RP
Pol­ska Fun­da­cja Sufich im. Dże­la­lad­di­na Rumie­go
Zwią­zek Bud­dyj­ski Ben­cien Kar­ma Kamt­sang
San­ga Rin­zai Zen Ho Huba­ji
Wspól­no­ta Sant’Egidio
Sto­wa­rzy­sze­nie Poko­ju i Pojed­na­nia „Effa­tha”
Cari­tas
Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie
Klub Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW
- o. Wie­sław Dawi­dow­ski, rek­tor dusz­pa­ster­stwa obco­kra­jow­ców anglo­ję­zycz­nych archi­die­ce­zji war­szaw­skiej, tel. 600-384-916
- Zbi­gniew Nosow­ski, redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Więź”, tel. 600-872-173
- Ewa Kara­bin, sekre­tarz Labo­ra­to­rium „Wię­zi”, tel. 600-416-351, laboratorium@​wiez.​pl

WYDARZENIE NA FACEBOOKU
Dostęp­ne: tutaj.