aktum
| 18 czerwca 2016 ]

Miłosierdzie w życiu społecznym?

Czy kate­go­ria miło­sier­dzia ma zasto­so­wa­nie w życiu spo­łecz­nym, czy prze­ciw­nie: to sło­wo i war­tość wyłącz­nie z krę­gu Kościo­ła? Jak, dla­cze­go i komu poma­ga­ją Pola­cy (a może przede wszyst­kim: czy poma­ga­ją)? Na ten temat roz­ma­wiać będą Paweł Cywiń­ski (uchodz​cy​.info) i Mar­ta Tita­niec (Cari­tas Pol­ska) – wto­rek 21 czerw­ca, godz. 18.30 na 1Piętrze (War­sza­wa, ul. Fok­sal 11). Spe­cy­fi­ka dzia­łań roz­mów­ców pozwa­la przy­pusz­czać, że nie obę­dzie się bez tema­tu miło­sier­dzia w kon­tek­ście uchodź­ców. Dys­ku­sję popro­wa­dzi Ewa Kie­dio („Więź”, „Dywiz”).

Dys­ku­sja jest kolej­nym spo­tka­niem z cyklu „Co nam po miło­sier­dziu?”, na któ­ry zapra­sza Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II. Jego orga­ni­za­to­rzy pró­bu­ją zerwać ze ste­reo­ty­pem tkli­wo­ści i naiw­no­ści, jaki nie­kie­dy wią­że się z ducho­wo­ścią Boże­go Miło­sier­dzia i św. Fau­sty­ną. Chcą poka­zać, że chrze­ści­jań­skie miło­sier­dzie to nie pięk­na teo­ria, ale kon­kret codzien­no­ści, któ­ry wyra­ża się w posta­wie i uczyn­kach wobec dru­gie­go czło­wie­ka.

Milosierdzie_spoleczne