aktum
| 29 grudnia 2014 ]

Modlitwa o pokój

Na modli­twę o pokój zapra­sza war­szaw­ska Wspól­no­ta Sant’Egidio. Czy macie lep­szy pomysł na Nowy Rok?

Modli­twa za Ukra­inę, Irak, Syrię…
aby Nowy Rok przy­niósł pokój,
aby nie być obo­jęt­nym.

1 stycz­nia, godz. 19.
kościół śro­do­wisk twór­czych
plac Teatral­ny, ul. Sena­tor­ska 18B

„Potrze­bu­je­my modli­twy za naro­dy pogrą­żo­ne w woj­nie,
za naro­dy cier­pią­ce ze wzglę­du na woj­nę,
modli­twy o pokój.
Modli­twa jest bro­nią, któ­rą mamy,
aby doty­kać ser­ca Boga”.
papież Fran­ci­szek do Wspól­no­ty Sant’Egidio
Rzym, 15 czerw­ca 2014