aktum
| 15 stycznia 2015 ]

Modlitwa za chorych

Na modli­twę za cho­rych zapra­sza war­szaw­ska wspól­no­ta Sant’Egidio:

Każ­dy trze­ci ponie­dzia­łek mie­sią­ca, godz. 20, kościół Wszyst­kich Świę­tych, plac Grzy­bow­ski 3/4 (kościół dol­ny)

modli­my się za cier­pią­cych i cho­rych
o zdro­wie
o siły
o wia­rę

przyjdź pomo­dlić się z nami
przy­nieś w myślach i ser­cu bli­skie Ci oso­by
wspól­nie może­my im pomóc