aktum
| 11 lutego 2015 ]

Modlitwa za Ukrainę

Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę za Ukra­inę i otwar­cie wysta­wy ikon:

17 lute­go 2015 r. (wto­rek) kościół oo. Domi­ni­ka­nów, ul. Fre­ta 10

18:00 Msza św. o Miło­sier­dzie dla Ukra­iny – opra­wa muzycz­na: „Mis­sa de Mise­ri­cor­dia” (P. Bębe­nek) w wyko­na­niu chó­rów domi­ni­kań­skich.

19:30 Prze­mó­wie­nie pra­wo­sław­ne­go arcy­bi­sku­pa Woły­nia – Hila­rio­na. Modli­twa za zmar­łych – pani­chi­da. Modli­twa o bra­ter­stwo naro­dów ukra­iń­skie­go i pol­skie­go. Otwar­cie wysta­wy.

22 lute­go 2015 r (nie­dzie­la) .
Cer­kiew grec­ko­ka­to­lic­ka Zaśnię­cia NMP, ul. Mio­do­wa 16

18:00 - Msza św. i modli­twa eku­me­nicz­na w inten­cji poko­ju i ofiar tra­gicz­nych wyda­rzeń na Ukra­inie

Na wysta­wie będą pre­zen­to­wa­ne pra­ce I Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ple­ne­ru Iko­no­gra­ficz­ne­go Elios-Cari­tas zaty­tu­ło­wa­ne­go „Miło­sier­dzie w iko­nie”, któ­ry odbył się w Kijo­wie w dniach 23.11 – 01.12.2014 roku.

W ple­ne­rze wzię­li udział arty­ści z Pol­ski, Sło­wa­cji, Litwy, Fran­cji i Ukra­iny. Jako że w zamy­śle był on przy­go­to­wa­niem do obcho­dów pierw­szej rocz­ni­cy kijow­skie­go „Maj­da­nu” i prze­bie­gał w tle trwa­ją­cej wciąż ope­ra­cji anty­ter­ro­ry­stycz­nej, ple­ner odbył się przy cer­kwi i klasz­to­rze Arch. Micha­ła, któ­ry był waż­nym miej­scem w cza­sie trwa­nia pro­te­stów. Uczest­ni­cy przez talent, modli­twę i pra­cę chcie­li poka­zać świa­tu, że ist­nie­je spo­sób prze­ku­cia bro­ni mate­rial­nej, zabi­ja­ją­cej, na broń ducho­wą dają­cą życie.

Z owo­ców pra­cy ple­ne­ru powsta­ła wysta­wa. Ma być ona nie tyl­ko pre­zen­ta­cją prac, ale i ducho­wym wspar­ciem wszel­kich dobrych dzia­łań i ini­cja­tyw dla Ukra­iny, podej­mo­wa­nych przez róż­ne fun­da­cje i sto­wa­rzy­sze­nia. Ma być zapro­sze­niem do wspól­nej modli­twy za Ukra­inę, pomi­mo róż­nic wyzna­nio­wych czy reli­gij­nych.

Iko­ny – efekt pra­cy iko­no­gra­fów - zosta­ną ofia­ro­wa­ne do pol­skich i ukra­iń­skich szpi­ta­li, któ­re leczy­ły ran­nych z Maj­da­nu i ATO – jako znak pamię­ci i wdzięcz­no­ści, współ­pra­cy naro­dów. Naj­pierw jed­nak two­rząc „ścia­nę modli­twy za Ukra­inę” będą pre­zen­to­wa­ne w róż­nych mia­stach Pol­ski.

Wysta­wie bło­go­sła­wi Wiel­ce Bło­go­sła­wio­ny Patriar­cha Fila­ret, zwierzch­nik Ukra­iń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej Patriar­cha­tu Kijow­skie­go i Jego Emi­nen­cja Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz.

Przed­sta­wi­cie­lem Patriar­chy Fila­re­ta na otwar­ciu wysta­wy 17 lute­go będzie Arcy­bi­skup Hila­rion, zwierzch­nik Epar­chii Rów­nień­skiej na Woły­niu, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Sto­sun­ków Zewnętrz­nych U.C.P. Patriar­cha­tu Kijow­skie­go. Arcy­bi­skup Hila­rion przy­go­to­wał prze­mó­wie­nie, w któ­rym chce się odnieść m.in. do tra­gicz­nych wyda­rzeń na Woły­niu w cza­sie II Woj­ny Świa­to­wej i rela­cji ukra­iń­sko - pol­skich.

Patro­nat:
Jego Eks­ce­len­cja Andrii Desh­chyt­sia - Amba­sa­dor Ukra­iny w Pol­sce
Jego Eks­ce­len­cja Hen­ryk Litwin - Amba­sa­dor Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na Ukra­inie

Patro­nat Medial­ny:
KAI – Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na
Gość Nie­dziel­ny
Rzecz­po­spo­li­ta
Radio War­sza­wa
Więź

Orga­ni­za­to­rzy:
Fun­da­cja „Elios – Milist” (www​.elios​.org​.ua , www​.ple​ne​re​lio​sca​ri​tas​.pl )
Pra­cow­nia Ikon św. Łaza­rza (www​.pra​cow​nia​ikon​la​ca​ro​.pl )
Oraz:
Stu­dium Chrze­ści­jań­skie­go Wscho­du (http://www.ikona.sluzew.dominikanie.pl/)
Klub Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej (http://​www​.kik​.waw​.pl/)
Klasz­tor św. Jac­ka OO. Domi­ni­ka­nów na Sta­rym Mie­ście War­sza­wy (http://fre​ta​.domi​ni​ka​nie​.pl/)

Współ­pra­ca:
Komi­tet Oby­wa­tel­ski Soli­dar­no­ści z Ukra­iną
Zwią­zek Ukra­iń­ców w Pol­sce
Fun­da­cja Nasz Wybór
Para­fia grec­ko­ka­to­lic­ka Zaśnię­cia NMP w War­sza­wie

Po War­sza­wie wysta­wa ma ruszyć do innych miast - orga­ni­za­to­rzy cze­ka­my na zapro­sze­nia i pro­po­zy­cje.

Kon­takt do osób odpo­wie­dzial­nych za wysta­wę w Pol­sce:
Hubert Kam­pa (współ­pra­cow­nik fun­da­cji Elios – Milist w Kijo­wie, odpo­wie­dzial­ny za ple­ner i wysta­wę w Pol­sce)
tel. 603 254 398, ema­il: kontakt@plenerelioscaritas.com
Mate­usz Śro­doń (współ­or­ga­ni­za­cja wysta­wy)
tel. 502 779 493, ema­il: mateusz.​srodon@​gmail.​com

Stro­na opi­su­ją­ca wyda­rze­nie ple­ne­ru:
www​.ple​ne​re​lio​sca​ri​tas​.pl