aktum
| 14 listopada 2015 ]

Modlitwa za Paryż

Na modli­twę o pokój, modli­twę za Paryż zapra­sza Wspól­no­ta Sant’Egidio:

Ponie­dzia­łek, 16 listo­pa­da, godz. 18
kościół św. Andrze­ja i Alber­ta (śro­do­wisk twór­czych)
War­sza­wa, pl. Teatral­ny

Naszą odpo­wie­dzią jest modli­twa.
Modli­twa o Pokój. Modli­twa za Paryż.
Modli­twa za wszyst­kie kra­je, w któ­rych toczy się woj­na.

Za tych, któ­rzy zgi­nę­li, za tych, któ­rzy cier­pią,
za tych, któ­rzy nie­na­wi­dzą
i za nas, aby­śmy na nie­na­wiść nie odpo­wia­da­li nie­na­wi­ścią.

 

PrayForParis