aktum
| 23 lutego 2015 ]

Msza za zmarłych bezdomnych

Nie uda nam się w tym mie­sią­cu spo­tkać na „Jed­no z dru­gim”. Zapra­sza­my jed­nak dzi­siaj na Mszę za zmar­łych bez­dom­nych orga­ni­zo­wa­ną przez war­szaw­ską Wspól­no­tę Sant’Egidio. Po Mszy pla­no­wa­ny jest słod­ki poczę­stu­nek i wspól­ne z bez­dom­ny­mi oglą­da­nie zdjęć i fil­mu z Wigi­lii z Ubo­gi­mi.

Ponie­dzia­łek 23 lute­go, godz. 19
kościół Wszyst­kich Świę­tych na pl. Grzy­bow­skim

Msza za zmar­łych bez­dom­nych w 2013 roku

Od orga­ni­za­to­rów:

Od paź­dzier­ni­ka do koń­ca stycz­nia z wyzię­bie­nia zmar­ły już w Pol­sce 64 oso­by. Wie­lu bez­dom­nych odcho­dzi tak jak żyli - w spo­sób ano­ni­mo­wy i nie­zau­wa­żo­ny.
Chce­my o nich pamię­tać, tak jak o Jar­ku, jed­nym z pierw­szych naszych bez­dom­nych przy­ja­ciół, któ­ry odszedł i o pani Klau­dii, któ­ra zmar­ła w ostat­nich tygo­dniach, dla­te­go zapra­sza­my Was na Mszę za Jar­ka i innych zmar­łych bez­dom­nych, w cza­sie któ­rej wspól­nie z naszy­mi bez­dom­ny­mi przy­ja­ciół­mi będzie­my się modlić w inten­cji tych, któ­rzy żyli i zmar­li na uli­cach nasze­go mia­sta.