kuriozum
| 17 grudnia 2012 ]

Najlepsza okazja w mieście!

Ostat­ni tydzień przed świę­ta­mi to w cen­trach han­dlo­wych cał­ko­wi­te sza­leń­stwo pre­zen­to­we. Skle­py prze­ści­ga­ją się w pomy­słach na świą­tecz­ny ima­ge i trud­no zna­leźć witry­nę bez Miko­ła­ja, a przy­naj­mniej cho­in­ki. Wia­do­mo jed­nak, że tym, co naj­bar­dziej przy­cią­ga uwa­gę kon­su­men­tów, są nie tyle deko­ra­cje, ile świą­tecz­ne pro­mo­cje. Fascy­nu­ją­cą ofer­tę ceno­wą spo­tka­łam na jed­nym z war­szaw­skich bazar­ków. Śpiesz­cie się, bo może towar jest sprze­da­wa­ny po kolei od 1 zł w górę!