aktum
| 5 maja 2013 ]

Neuron i dusza

W imie­niu Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II zapra­sza­my na kolej­ną deba­tę w ramach pro­jek­tu Karol Woj­ty­ła Fel­low­ship pt. „Neu­ron i dusza. Od fizy­ki mózgu do meta­fi­zy­ki umy­słu”. Dywiz jest patro­nem medial­nym wyda­rze­nia.

Żyjąc w XXI wie­ku, już wie­my, że uda­ło się nam zdo­być wie­dzę o przy­ro­dzie i zro­zu­mieć jej pra­wa w takim stop­niu, że tajem­ni­ca życia oraz zawar­ta w niej tajem­ni­ca umy­słu powo­li zaczy­na­ją się odsła­niać. Tajem­ni­ce te pró­bu­je się wyja­śniać poprzez szcze­gól­ną for­mę orga­ni­za­cji mate­rii, któ­ra nie zaprze­cza­jąc pod­sta­wo­wym pra­wom mecha­ni­ki, two­rzy isto­ty żywe. Doty­czy to rów­nież ludz­kie­go cia­ła, a w szcze­gól­no­ści ludz­kie­go mózgu – pre­cy­zyj­nie skon­stru­owa­nej sie­ci oddzia­ły­wań bio­che­micz­nych i elek­trycz­nych.

Rów­no­cze­śnie nie prze­sta­je zadzi­wiać fakt, że cała ta ści­sła maszy­ne­ria fizy­ko-che­micz­na nasze­go mózgu jawi się nam jako nasz umysł: nasze roz­wa­ża­nia, wspo­mnie­nia, uczu­cia, sta­ny unie­sień i smut­ku, nasze inten­cje. Umysł to prze­cież sie­dzi­ba nasze­go ja. Umysł to tak­że miej­sce spo­tka­nia z dru­gim czło­wie­kiem oraz, jak twier­dzą oso­by wie­rzą­ce, ze Stwór­cą Wszech­świa­ta.

Ta wła­śnie rela­cja – pomię­dzy fizy­ką i bio­lo­gią mózgu a naszym umy­słem, wraz z jego ducho­wo­ścią – pozo­sta­je wiel­ką nauko­wą tajem­ni­cą współ­cze­sno­ści. O niej będzie deba­ta „Neu­ron i dusza. Od fizy­ki mózgu do meta­fi­zy­ki umy­słu”, w któ­rej wezmą udział: prof. Andrzej Wró­bel (Insty­tu Bio­lo­gii Doświad­czal­nej im. M. Nenc­kie­go PAN), prof. Wło­dzi­sław Duch (Wydział Fizy­ki, Astro­no­mii i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej UMK), prof. Robert Piłat (Insty­tut Filo­zo­fii PAN), ks. prof. Maciej Bała (Wydział Filo­zo­fii Chrze­ści­jań­skiej UKSW), a tak­że ks. dr Andrzej Jastrzęb­ski OMI. Deba­tę popro­wa­dzi: dr Fran­ci­szek Rakow­ski (ICM UW).

Spo­tka­nie odbę­dzie się na 1Piętrze (War­sza­wa, ul. Fok­sal 11) w czwar­tek 9 maja o godz. 18.00.