aktum
| 19 stycznia 2015 ]

Od lęku do miłości

War­szaw­ski Klub „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go” oraz Fun­da­cja Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­nej Pra­cow­nia Dia­lo­gu zapra­sza­ją na cykl debat pod tytu­łem: „Od lęku do miło­ści”.

Dru­ga deba­ta „Kato­lik wobec wol­no­ści – od samo­wo­li lub śle­pe­go posłu­szeń­stwa do odpo­wie­dzial­no­ści” odbę­dzie się 22 stycz­nia 2015 roku w sie­dzi­bie Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej przy ul. Fre­ta 20/24A o godz. 19.00

Swój udział zapo­wie­dzie­li:

  • Kami­la Hert­ma­now­ska – peda­gog, media­tor­ka, psy­cho­te­ra­peut­ka
  • o. Michał Paluch OP - teo­log, filo­zof, wykła­dow­ca Kole­gium Filo­zo­ficz­no-Teo­lo­gicz­ne­go Pol­skiej Pro­win­cji Domi­ni­ka­nów, wykła­dow­ca Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go w War­sza­wie
  • Zuzan­na Radzik - teo­loż­ka, publi­cyst­ka „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”
  • Piotr Siko­ra - teo­log, filo­zof, publi­cy­sta „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”

Pro­wa­dze­nie: Anna Rygiel­ska oraz Rado­sław Skrzyp­czyk

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nach:
www​.klub​ty​go​dni​ka​.pl/war­sza­wa

www​.pra​cow​nia​dia​lo​gu​.pl
www​.face​bo​ok​.com/KlubT­PWar­sza­wa