dzialamy
| 5 lipca 2013 ]

Ojciec Bashobora i „Jezus na stadionie”

W sobo­tę 6 lip­ca odbę­dzie się od daw­na zapo­wia­da­ne i gorą­co dys­ku­to­wa­ne spo­tka­nie z o. Joh­nem Basho­bo­rą na Sta­dio­nie Naro­do­wym. W ocze­ki­wa­niu na rela­cje przy­po­mi­na­my dys­ku­sję na ten temat z pro­gra­mu „Mię­dzy Zie­mią a Nie­bem” (poni­żej scre­en) z udzia­łem bp. Mar­ka Solar­czy­ka, Ewy Kie­dio z „Dywi­zu”, Andrze­ja Desku­ra i Mar­ka Wałec­kie­go. Wypo­wiedź Ewy Kie­dio tak­że w mate­ria­le dla Pol­skie­go Radia.