aktum
| 6 listopada 2014 ]

„Osobliwe skutki małżeństwa” − spotkanie w Lublinie

Miesz­kań­cy Lubli­na będą mie­li szan­sę poroz­ma­wiać o „Oso­bli­wych skut­kach mał­żeń­stwa” − 10 listo­pa­da Ewa i Mar­cin Kie­dio­wie („Więź”, „Dywiz”) odwie­dzą domi­ni­kań­skie Dusz­pa­ster­stwo Absol­wen­tów. Spo­tka­nie jest otwar­te tak­że dla osób nie­zwią­za­nych z dusz­pa­ster­stwem.

Ponie­dzia­łek, 10 listo­pa­da 2014, godz. 19.00, Lublin, klasz­tor Domi­ni­ka­nów, Zło­ta 9, w kruż­gan­kach

Ewa i Mar­cin Kie­dio­wie

Nota o książ­ce „Oso­bli­we skut­ki mał­żeń­stwa” :

Książ­ka Ewy Kie­dio to pocią­ga­ją­ca ese­istycz­na medy­ta­cja o sakra­men­cie mał­żeń­stwa. Pocią­ga­ją­ca – bo gdy się ją czy­ta, to aż się chce żenić, by móc doświad­czyć tego, o czym pisze autor­ka. Prze­ni­ka­ją się w tej książ­ce ero­ty­ka i misty­ka, fizycz­ność i ducho­wość, eros i aga­pe, zwy­czaj­ność i miste­rium. Jest to zara­zem medy­ta­cja ese­istycz­na – bo napi­sa­na w oso­bi­stym tonie, zro­zu­mia­le i pięk­nie. Spo­ty­ka­ją się na kar­tach tej książ­ki Fio­dor Dosto­jew­ski i Kaba­ret Star­szych Panów; frag­men­ty Pie­śni nad Pie­śnia­mi prze­pla­ta­ją się z tek­sta­mi roc­ko­wych zespo­łów Früh­stuck i Armia; sło­wa papie­ży współ­brz­mią z dia­lo­ga­mi z seria­lu Ran­czo; wiel­cy pra­wo­sław­ni myśli­cie­le sąsia­du­ją z boha­te­ra­mi fil­mu Shrek. A pod umie­jęt­nym pió­rem Ewy Kie­dio nie jest to żaden misz­masz, lecz spój­na całość.
(z przed­mo­wy Zbi­gnie­wa Nosow­skie­go)