aktum
| 26 marca 2015 ]

Pieśń o Bożym umęczeniu

Polo­na i Biblio­te­ka Naro­do­wa zapra­sza­ją na pokaz przed­pre­mie­ro­wy „Pie­śni o Bożym umę­cze­niu” w inter­pre­ta­cji Ada­ma Stru­ga. Jest to reje­stra­cja fil­mo­wa 27-zwrot­ko­wej pie­śni pasyj­nej zaśpie­wa­nej z towa­rzy­sze­niem liry kor­bo­wej.

„Pieśń o Bożym umę­cze­niu” to roz­sze­rzo­na wer­sja śre­dnio­wiecz­nej pie­śni „Jezu­sa Judasz przedał” (zna­nej rów­nież jako „Żoł­tarz Jezu­sow”) uło­żo­nej w 1488 roku przez bł. Wła­dy­sła­wa z Giel­nio­wa, a wydru­ko­wa­nej – jako opra­co­wa­nie poli­fo­nicz­ne – w ofi­cy­nie Mat­thia­sa Sie­be­ne­iche­ra w Kra­ko­wie w 1558 roku. Pieśń tę śpie­wa­no w koście­le pol­skim do koń­ca XIX wie­ku.

Pre­mie­ra w Wiel­ki Pią­tek na blo­gu Polo­ny (blog​.polo​na​.pl), a wer­sja audio dołą­czo­na będzie do kwiet­nio­we­go nume­ru „Ruchu Muzycz­ne­go”, w któ­rym znaj­dzie się też obszer­ny wywiad ze Stru­giem.

Po pro­jek­cji o spe­cy­fi­ce pra­cy śpie­wa­ka tra­dy­cyj­ne­go i o samym nagra­niu opo­wie Adam Strug w roz­mo­wie z Toma­szem Cyzem („Ruch Muzycz­ny”).

„Pieśń o Bożym umę­cze­niu naboż­na i barzo pięk­na, wszel­kie­mu krze­ści­ja­ni­no­wi potrzeb­na” (w Kra­ko­wie: Mat­the­usz Sie­be­ney­cher, 1558)
Adam Strug – śpiew, Mate­usz Kowal­ski – lira kor­bo­wa

Pod­sta­wo­we źró­dło tek­stu i melo­dii: Kan­cjo­nał Zamoy­skich ze zbio­rów Biblio­te­ki Naro­do­wej: polo​na​.pl/​i​t​e​m​/​1​1​7​2​2​00/, wyko­naw­cy korzy­sta­li z edy­cji tek­stu opu­bli­ko­wa­nej przez Wie­sła­wa Wydrę: polo​na​.pl/​i​t​e​m​/​5​2​5​9​9​68/325/.

Sobo­ta 28.03.2015, godzi­na 14:00, Biblio­te­ka Naro­do­wa, sala kino­wa
Wstęp wol­ny.