dzialamy
| 24 lipca 2014 ]

Piknik Pokoleń

Przed­sta­wia­my kil­ka zdjęć z pik­ni­ku, na któ­ry war­szaw­ska Wspól­no­ta Sant’Egidio zapro­si­ła swo­ich przy­ja­ciół − miesz­kań­ców domu opie­ki spo­łecz­nej. Chce­my podzie­lić się tymi foto­gra­fia­mi z czy­tel­ni­ka­mi Dywi­zu, bo:

  • pięk­ne są twa­rze ludzi roz­świe­tlo­ne słoń­cem i uśmie­chem,
  • lubi­my grę w boule, a tu widać, że wiek nie jest w tej grze ogra­ni­cze­niem,
  • kocha­my kolo­ry, a tu jest ich nie­ma­ło,
  • cie­szy­my się, kie­dy ludzie są razem i prze­zwy­cię­ża­ją dzie­lą­ce ich barie­ry (upodo­bań, poglą­dów, języ­ka, wie­ku),
  • część Dywi­zo­wej eki­py uczest­ni­czy­ła w tym nie­co­dzien­nym wyda­rze­niu i była pod wiel­kim wra­że­niem,
  • może kogoś to zachę­ci do odwie­dze­nia wła­snych dziad­ków albo zor­ga­ni­zo­wa­nia podob­ne­go pik­ni­ku.

Kolej­ny Pik­nik Poko­leń odbę­dzie się naj­pew­niej za rok. W tak zwa­nym mię­dzy­cza­sie moż­na się włą­czyć w inne dzia­ła­nia Wspól­no­ty Sant’Egidio, np. w coty­go­dnio­we odwie­dza­nie osób miesz­ka­ją­cych w domu opie­ki spo­łecz­nej lub spo­tka­nia z bez­dom­ny­mi (zob. stro­na wspól­no­ty na Face­bo­oku).

Fot. Mar­cin Kie­dio