kuriozum
| 18 czerwca 2012 ]

Pogrobowiec smoka

Dywiz namie­rzył drew­nia­ne mon­strum usy­tu­owa­ne na tyłach war­szaw­skie­go kina Kul­tu­ra. Potwór przy­ra­stał w ostat­nich dniach, obra­stał w kolej­ne desz­czuł­ki, roz­cią­gał. Obec­nie podej­rze­wa­ny jest o powi­no­wac­twa ze smo­kiem zabi­tym przez św. Jerze­go. W prze­ci­wień­stwie jed­nak do tam­te­go ma szan­sę tra­fić do muzeum sztu­ki współ­cze­snej. Jeśli go tam zoba­czy­cie, pamię­taj­cie, że Dywiz towa­rzy­szył mu już w chwi­li naro­dzin.