kuriozum
| 5 czerwca 2012 ]

Polskie posiłki na Euro

Pił­kar­skie sza­leń­stwo nie omi­nę­ło rów­nież redak­cji Dywi­zu. Codzien­nie ze skle­po­wych witryn, łam kolo­ro­wych gazet, czy tele­wi­zyj­nych blo­ków rekla­mo­wych nęcą nas przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na ten czas bia­ło-czer­wo­ne koszul­ki z godłem pań­stwo­wym dla psa, pre­zer­wa­ty­wy kibi­ca, czy kalo­sze w naro­do­we bar­wy. Spo­żyć może­my nawet kaj­zer­kę ufor­mo­wa­ną na kształt fut­bo­lów­ki.

My z kolei pro­po­nu­je­my swoj­ską, pożyw­ną i jak­że patrio­tycz­ną kanap­kę kibi­ca. Do jej przy­go­to­wa­nia potrze­bu­je­my świe­że­go pie­czy­wa, dże­mu tru­skaw­ko­we­go i mascar­po­ne. Rady­kal­ni patrio­ci zastą­pią wło­ski serek sta­ro­pol­skim twa­ro­giem. Kanap­ka ta doda nam sił w trud­nym i wyczer­pu­ja­cym cza­sie pił­kar­skich i kibi­cow­skich zma­gań.