dzialamy
| 6 października 2015 ]

Prośba do biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Publi­ku­je­my list do bisku­pów w spra­wie rodzi­ców samot­nie wycho­wu­ją­cych dzie­ci. List został prze­ka­za­ny bisku­pom z pre­zy­dium KEP, prze­wod­ni­czą­ce­mu Rady ds. Rodzi­ny KEP oraz ordy­na­riu­szom wła­ści­wym dla sygna­ta­riu­szy listu. Rzecz powsta­ła z ini­cja­ty­wy śro­do­wisk kato­lic­kiej inte­li­gen­cji. Sygna­ta­riu­sza­mi listu są oso­by zwią­za­ne z Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, por­ta­lem DEON​.pl, „Dywi­zem”, Klu­bem Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Kra­ko­wie, Toru­niu i War­sza­wie, Klu­ba­mi „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”, maga­zy­nem „Kon­takt”, „Prze­wod­ni­kiem Kato­lic­kim”, „Tygo­dni­kiem Powszech­nym”, War­szaw­skim Klu­bem Kobiet, Wydaw­nic­twem WAM, Wię­zią, mie­sięcz­ni­kiem „W Dro­dze”, S.I.W. Znak i mie­sięcz­ni­kiem „Znak”.

list

Prośba do biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Gdańsk – Kra­ków – Toruń – War­sza­wa

Czci­god­ni Księ­ża Bisku­pi,

w paź­dzier­ni­ku 2015 r. odbę­dzie się XIV Zgro­ma­dze­nie Zwy­czaj­ne Syno­du Bisku­pów, obra­du­ją­ce na temat „Powo­ła­nie i misja rodzi­ny w Koście­le i świe­cie współ­cze­snym”. Ufa­my, że podob­nie jak ubie­gło­rocz­ne zgro­ma­dze­nie nad­zwy­czaj­ne, tak­że i to spo­tka­nie przy­czy­ni się do roz­po­zna­nia pro­ble­mów, z któ­ry­mi mie­rzy się współ­cze­sna rodzi­na.

Przed­sy­no­dal­ne dys­ku­sje kon­cen­tru­ją się na etycz­nych aspek­tach ludz­kiej sek­su­al­no­ści i moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w Eucha­ry­stii przez oso­by żyją­ce w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych. Z pew­no­ścią są to spra­wy istot­ne dla spo­rej czę­ści spo­łecz­no­ści Kościo­ła. Wśród wie­lu kwe­stii, któ­re doma­ga­ją się nasze­go wspól­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia, pra­gnie­my zwró­cić uwa­gę Księ­ży Bisku­pów na sytu­ację osób samot­nie wycho­wu­ją­cych dzie­ci. Nie­peł­ne rodzi­ny potrze­bu­ją wspar­cia wspól­no­ty szcze­gól­nie wte­dy, gdy nie­obec­ny rodzic uchy­la się od wszel­kiej pomo­cy – w tym rów­nież mate­rial­nej. Samot­ne wycho­wa­nie dzie­ci w takiej sytu­acji jest wyzwa­niem, któ­re czę­sto prze­kra­cza moż­li­wo­ści mat­ki (lub ojca). Licz­ba takich rodzin jest w Pol­sce zna­czą­ca – pro­blem ali­men­tów doty­czy w Pol­sce oko­ło milio­na dzie­ci, ścią­gal­ność ali­men­tów w Pol­sce wyno­si oko­ło 15%, według Kra­jo­we­go Reje­stru Dłu­gów zale­gło­ści z tego tytu­łu się­ga­ją 4,6 mld zł, a mak­sy­mal­na wyso­kość świad­cze­nia wypła­ca­ne­go z Fun­du­szu Ali­men­ta­cyj­ne­go tym rodzi­nom, któ­rych dochód na oso­bę nie prze­kra­cza 725 zł, to od sze­ściu lat nie­zmien­nie 500 zł. Ryzy­ko popad­nię­cia samot­nych rodzi­ców w ubó­stwo jest więc w Pol­sce ogrom­ne, a dodat­ko­wo rodzi­ce ci są sta­le nara­że­ni na kon­flikt mię­dzy koniecz­no­ścią podej­mo­wa­nia pra­cy a potrze­bą spra­wo­wa­nia opie­ki nad dziec­kiem.

W Liście św. Jaku­ba (1,27) czy­ta­my: „Reli­gij­ność czy­sta i bez ska­zy wobec Boga i Ojca wyra­ża się w opie­ce nad sie­ro­ta­mi i wdo­wa­mi w ich utra­pie­niach”. W naszym spo­łe­czeń­stwie to samot­ni rodzi­ce wycho­wu­ją­cy dzie­ci speł­nia­ją rolę wdów i sie­rot. To opie­ka nad nimi jest wyra­zem „reli­gij­no­ści czy­stej i bez ska­zy wobec Boga i Ojca”.

Bar­dzo waż­ną spra­wą jest two­rze­nie sys­te­mu pomo­cy dzie­ciom z roz­bi­tych rodzin i samot­nym rodzi­com. Wie­le takich ini­cja­tyw jest już przez Kościół reali­zo­wa­nych. Jed­nak potrzeb­ne jest powszech­ne naucza­nie, że grze­chem jest uchy­la­nie się od pła­ce­nia ali­men­tów i pod­kre­śla­nie w kate­che­zie, że wej­ście w zwią­zek mał­żeń­ski łączy się z odpo­wie­dzial­no­ścią za dzie­ci, któ­re mogą się poja­wić, i to zobo­wią­za­nie nie zni­ka po roz­pa­dzie związ­ku mał­żeń­skie­go.

Będzie­my wdzięcz­ni za pod­ję­cie tego tema­tu przez Radę KEP ds. Rodzi­ny oraz die­ce­zjal­ne dusz­pa­ster­stwa rodzin. Nam wszyst­kim (a rów­nież oso­bom sto­ją­cym z dala od Kościo­ła) potrzeb­ny jest taki czy­tel­ny i kon­kret­ny wyraz tro­ski Paste­rzy Kościo­ła o los dzie­ci i rodzi­ców samot­nie zma­ga­ją­cych się z opie­ką. Dla­te­go pro­si­my, aby w naszych wspól­no­tach i w dusz­pa­ster­skich listach głos w tej spra­wie wybrzmie­wał dono­śnie.

Łączy­my wyra­zy sza­cun­ku,

Michał Biał­kow­ski, wice­pre­zes Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Toru­niu,

o. Roman Bie­lec­ki OP, redak­tor naczel­ny mie­sięcz­ni­ka „W dro­dze”,

Michał Buczek, KIK w War­sza­wie, redak­tor inter­ne­to­we­go maga­zy­nu „Dywiz”,

Mate­usz Burzyk, sekre­tarz redak­cji mie­sięcz­ni­ka „Znak”,

Ali­cja Budzyń­ska, redak­tor maga­zy­nu „Kon­takt”,

Paweł Cywiń­ski, redak­tor maga­zy­nu „Kon­takt”,

Igna­cy Dud­kie­wicz, redak­tor maga­zy­nu „Kon­takt”,

Cecy­lia Iwa­ni­szew­ska, pre­zes Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Toru­niu,

Tomek Kaczor, redak­tor maga­zy­nu „Kon­takt”,

Ewa Kie­dio, redak­tor­ka kwar­tal­ni­ka „Więź” i inter­ne­to­we­go maga­zy­nu „Dywiz”,

Mar­cin Kie­dio, redak­tor inter­ne­to­we­go maga­zy­nu „Dywiz”, sta­ły współ­pra­cow­nik kwar­tal­ni­ka „Więź”,

Ewa Kara­bin, redak­tor­ka kwar­tal­ni­ka „Więź” i inter­ne­to­we­go maga­zy­nu „Dywiz”,

Domi­ni­ka Kozłow­ska, redak­tor naczel­na mie­sięcz­ni­ka „Znak”,

Kata­rzy­na Kuchar­ska-Hor­nung, redak­tor maga­zy­nu „Kon­takt”,

Mate­usz Luft, redak­tor maga­zy­nu „Kon­takt”,

Zbi­gniew Mor­tek, pre­zes Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Kra­ko­wie,

Piotr Muchar­ski, redak­tor naczel­ny „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”,

ks. Krzysz­tof Nie­dał­tow­ski, dusz­pa­sterz śro­do­wisk twór­czych archi­die­ce­zji gdań­skiej,

Zbi­gniew Nosow­ski, redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Więź”,

Maciek Onysz­kie­wicz, redak­tor maga­zy­nu „Kon­takt”,

Mar­cin Pera, koor­dy­na­tor Klu­bów „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”,

Tomasz Poni­kło, z-ca redak­to­ra naczel­ne­go Wydaw­nic­twa WAM,

Janusz Ponie­wier­ski, pre­zes Klu­bu Chrze­ści­jan i Żydów „Przy­mie­rze”, redak­tor mie­sięcz­ni­ka „Znak”,

Joan­na Rózga, koor­dy­na­tor war­szaw­skie­go Klu­bu „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”,

Dariusz Piór­kow­ski SJ, dyrek­tor Wydaw­nic­twa WAM,

Anna Sie­praw­ska, wice­pre­zes Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Kra­ko­wie,

Cyryl Ski­biń­ski, redak­tor maga­zy­nu „Kon­takt”,

Bła­żej Strzel­czyk, redak­tor dzia­łu „Wia­ra” w „Tygo­dniu Powszech­nym”,

Nor­bert Szcze­pań­ski, dyrek­tor Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II,

Artur Spor­niak, szef dzia­łu „Wia­ra” w „Tygo­dniu Powszech­nym”,

Joan­na Świę­cic­ka, pre­zes Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie,

Misza Toma­szew­ski, redak­tor naczel­ny maga­zy­nu „Kon­takt”,

Andrzej Tyc, pre­zes Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Toru­niu w latach 1973 – 1978 i 1988 – 1990,

ks. Miro­sław Tyk­fer, redak­tor naczel­ny „Prze­wod­ni­ka Kato­lic­kie­go”,

Hen­ryk Woź­nia­kow­ski, pre­zes S.I.W. Znak, wice­pre­zes Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Kra­ko­wie,

Ewa Zduń­ska, wice­pre­zes Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Toru­niu,

Mar­ta de Zuni­ga, war­szaw­ski Klub Kobiet,

Piotr Żył­ka, redak­tor naczel­ny por­ta­lu Deon​.pl

 

Do wia­do­mo­ści:

– kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz, metro­po­li­ta kra­kow­ski,

– abp Sta­ni­sław Gądec­ki, prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski,

– abp Sła­woj Leszek Głódź, metro­po­li­ta gdań­ski,

– abp Hen­ryk Hoser SAC, biskup war­szaw­sko-pra­ski,

– abp Marek Jędra­szew­ski, zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski,

– bp Artur G. Miziń­ski, sekre­tarz gene­ral­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski,

– kard. Kazi­mierz Nycz, metro­po­li­ta war­szaw­ski,

– abp Woj­ciech Polak, pry­mas Pol­ski,

– bp Andrzej Suski, biskup toruń­ski,

– bp Jan Wątro­ba, prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Rodzi­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski.