myslimy
| 14 maja 2013 ]

Przeżuwać Imię - Intro

Przeżuwać Imię - cykl o medytacji

Od pew­ne­go cza­su ser­ca i umy­sły użyt­kow­ni­ków kato­sie­ci roz­pa­la prak­ty­ka medy­ta­cji chrze­ści­jań­skiej. Temat ten żywo dys­ku­to­wa­ny na kato­lic­kich forach, por­ta­lach inter­ne­to­wych czy blo­gach wypły­nął tak­że poza świat wir­tu­al­ny – o wąt­pli­wo­ściach doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Świa­to­wej Wspól­no­ty Medy­ta­cji Chrze­ści­jań­skiej (WCCM) wypo­wie­dział się biskup płoc­ki Piotr Libe­ra. Obser­wu­je­my więc regu­lar­ną wymia­nę argu­men­tów, nie zawsze rze­czo­wą, za to nie­odmien­nie peł­ną emo­cji, cza­sa­mi opar­tą o wyobra­że­nia. Rów­nież redak­cji Dywi­zu nie omi­nę­ły zażar­te dys­ku­sje na temat medy­ta­cji, w któ­rych się­ga­li­śmy po auto­ry­tet Ojców Pusty­ni, Jana Kasja­na, Tho­ma­sa Mer­to­na czy bisku­pa Sie­mie­niew­skie­go.

Posta­no­wi­li­śmy więc poroz­ma­wiać o medy­ta­cji na spo­koj­nie. Rzecz obro­sła w sze­reg sko­ja­rzeń i nie­po­ro­zu­mień. Chcie­li­by­śmy spró­bo­wać prze­drzeć się przez ten gąszcz zasła­nia­ją­cy isto­tę rze­czy i dotrzeć do sed­na prak­ty­ki medy­ta­cyj­nej, jej gene­zy i miej­sca w Koście­le, rela­cji do Modli­twy Jezu­so­wej etc.

Co śro­dę będzie­my publi­ko­wać tekst z medy­ta­cyj­ne­go cyklu „Prze­żu­wać Imię”. Przed lek­tu­rą war­to zapo­znać się z samą Świa­to­wą Wspól­no­tą Medy­ta­cji Chrze­ści­jań­skiej, któ­rej doty­czy toczą­ca się obec­nie dys­ku­sja. Pomo­że w tym stro­na WCCM, m.in. kon­fe­ren­cje Erne­sta Lar­ki­na OCam.

Dotąd w cyklu ukazały się teksty: