aktum
| 4 marca 2014 ]

Rekolekcje wielkopostne z ks. Janem Kaczkowskim

W dniach od 5 mar­ca, czy­li od Śro­dy Popiel­co­wej, do piąt­ku 7 mar­ca u domi­ni­ka­nów w Łodzi reko­lek­cje wiel­ko­post­ne wygło­si ks. Jan Kacz­kow­ski, zało­ży­ciel hospi­cjum w Puc­ku, zna­ny m.in. z wywia­du rze­ki publi­ko­wa­ne­go w książ­ce „Sza­łu nie ma, jest rak”. Jako teo­log moral­ny i bio­etyk uczył leka­rzy, jak roz­ma­wiać z cho­ry­mi, aż pew­ne­go dnia sam stał się onko­lo­gicz­nym pacjen­tem na rów­ni ze swo­imi pod­opiecz­ny­mi z hospi­cjum.

Ks. Jan Kacz­kow­ski

W te dni msze świę­te wie­czor­ne wraz z nauką reko­lek­cyj­ną odpra­wia­ne będą wyjąt­ko­wo o godz. 19.30 - według inten­cji przy­ję­tych na godz. 18.30, co sta­no­wi ukłon w stro­nę pra­cu­ją­cych i uczą­cych się do póź­na, a chcą­cych uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach.

Każ­de­go dnia reko­lek­cji zbie­ra­ne będą dat­ki na dokoń­cze­nie budo­wy hospi­cjum w Puc­ku, któ­re ks. Jan zało­żył. Ojco­wie domi­ni­ka­nie pod­po­wia­da­ją że tę zbiór­kę moż­na potrak­to­wać jako wiel­ko­post­ną jał­muż­nę.