dzialamy
| 22 września 2014 ]

Rozmowy o osobliwych skutkach małżeństwa

Cze­mu na ślu­bie nie mie­li kame­ry i cze­mu nie roz­sta­wia­ją zdjęć ślub­nych w domu? Jak doj­rze­wa­li do wspól­nej mał­żeń­skiej modli­twy? Co to zna­czy, że w mał­żeń­stwie jest nas zawsze tro­je żona, mąż i Bóg? Na takie pyta­nia odpo­wia­da­li Ewa Kie­dio, autor­ka książ­ki „Oso­bli­we skut­ki mał­żeń­stwa”, oraz jej mąż Mar­cin Kie­dio, gra­fik (obo­je są współ­za­ło­ży­cie­la­mi maga­zy­nu „Dywiz”). Pyta­nia padły pod­czas spo­tka­nia, któ­re 11 wrze­śnia 2014 r. War­szaw­ski Klub Tygo­dni­ka Powszech­ne­go zor­ga­ni­zo­wał w sie­dzi­bie KIK-u.

Nagra­nie roz­mo­wy jest dostęp­ne na YouTu­bie:

Ewa i Mar­cin Kie­dio­wie, fot. Michał Buczek

 

Aga­ta i Krzysz­tof Kol­wa­so­wie, pro­wa­dzą­cy spo­tka­nie, fot. Michał Buczek

Ewa i Mar­cin Kie­dio­wie, fot. Michał Buczek