aktum
| 3 września 2014 ]

Rozmowy o osobliwych skutkach małżeństwa

War­szaw­ski Klub Tygo­dni­ka Powszech­ne­go zapra­sza na roz­mo­wę o książ­ce „Oso­bli­we skut­ki mał­żeń­stwa”. W spo­tka­niu udział wezmą: Ewa Kie­dio, autor­ka książ­ki, redak­tor­ka Wię­zi, oraz jej mąż Mar­cin Kie­dio, gra­fik. Oby­dwo­je są współ­za­ło­ży­cie­la­mi maga­zy­nu „Dywiz” oraz orga­ni­za­to­ra­mi licz­nych ini­cja­tyw śro­do­wi­sko­wych, takich jak ostat­nio sze­ro­ko komen­to­wa­ne „Uciecz­ka grzesz­nych” czy „Gore­ją­ce ogni­sko”.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 11 wrze­śnia 2014 r., godz. 19.00, War­sza­wa, sie­dzi­ba KIK, ul. Fre­ta 20/24 A.

Ewa i Mar­cin Kie­dio­wie. Fot. Mag­da­le­na Buka

Nota o książ­ce:
Książ­ka Ewy Kie­dio to pocią­ga­ją­ca ese­istycz­na medy­ta­cja o sakra­men­cie mał­żeń­stwa. Pocią­ga­ją­ca – bo gdy się ją czy­ta, to aż się chce żenić, by móc doświad­czyć tego, o czym pisze autor­ka. Prze­ni­ka­ją się w tej książ­ce ero­ty­ka i misty­ka, fizycz­ność i ducho­wość, eros i aga­pe, zwy­czaj­ność i miste­rium. Jest to zara­zem medy­ta­cja ese­istycz­na – bo napi­sa­na w oso­bi­stym tonie, zro­zu­mia­le i pięk­nie. Spo­ty­ka­ją się na kar­tach tej książ­ki Fio­dor Dosto­jew­ski i Kaba­ret Star­szych Panów; frag­men­ty Pie­śni nad Pie­śnia­mi prze­pla­ta­ją się z tek­sta­mi roc­ko­wych zespo­łów Früh­stuck i Armia; sło­wa papie­ży współ­brz­mią z dia­lo­ga­mi z seria­lu Ran­czo; wiel­cy pra­wo­sław­ni myśli­cie­le sąsia­du­ją z boha­te­ra­mi fil­mu Shrek. A pod umie­jęt­nym pió­rem Ewy Kie­dio nie jest to żaden misz­masz, lecz spój­na całość.
(z przed­mo­wy Zbi­gnie­wa Nosow­skie­go)

Frag­ment książ­ki:
Jeśli przyj­mu­je­my, że Bóg jest obec­ny w naszym związ­ku, że w szcze­gól­ny spo­sób uka­zu­je się nam w oso­bie męża/żony, to miej­my pew­ność, że tarza się z nami po śnie­gu, tań­czy boogie-woogie i gra w scrab­ble. Nie­któ­rzy żar­tu­ją, że to jedy­ny mał­żeń­ski trój­kąt uzna­wa­ny przez chrze­ści­jan. Nie­za­leż­nie od tego, jak oce­nia­my ten dow­cip, co do jed­ne­go nie ma wąt­pli­wo­ści – ze swo­im mężem / swo­ją żoną nigdy nie jeste­śmy tyl­ko we dwo­je.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: klik­nij tutaj.