aktum
| 3 lipca 2013 ]

Slot Art Festival

Muzy­ka z naj­wyż­szej pół­ki (m.in. Ścian­ka, Mari­ka, Armia, Maleo Reg­gae Roc­kers), warszta­ty, od kuglar­stwa i szczu­dlar­stwa, przez dzie­wiar­stwo, kali­gra­fię i lino­ryt, po perfor­mance i taniec irlandz­ki i żydow­ski. Warun­ki do upra­wia­nia skim­bo­ardu, jaz­dy na rol­kach i desko­rolce, gry w rin­go, fre­es­bee, bule… ufff… wszyst­kich spor­tów nie będzie­my wymie­niać. I jesz­cze coś na ząb inte­lektu: wykła­dy, kino, spo­tka­nia z Krzysz­to­fem Czy­żew­skim, Rober­tem Frie­dri­chem Lit­zą i Toma­szem Budzyń­skim. Tak zapo­wiada się kolej­ny Slot Art Festi­val, któ­ry w Lubią­żu sza­leje w dniach 9-13 lip­ca.

Ze stro­ny orga­ni­za­to­ra:

Po pierw­sze jest to festi­wal ludzi i spo­tka­nie. Dopie­ro potem muzy­ki, imprez i warsz­ta­tów. Dla­tego poza wie­loma sce­nami muzycz­nymi, orga­ni­zu­jemy w róż­nych zaka­mar­kach klu­by i kafej­ki z dobrą kawą i her­batą. To prze­strzeń gdzie ludzie ze sobą roz­ma­wiają, dys­ku­tują, prze­ży­wają coś razem, uczą się od sie­bie, poma­gają sobie.

Sta­ramy się kon­ty­nu­ować tra­dy­cje wol­nych festi­wali bez dry­fo­wa­nia w kie­runku bacha­na­lii. Stąd oprócz impre­zo­wa­nia, kła­dziemy nacisk na pogłę­bia­nie reflek­sji nad waż­nymi tema­tami, taki­mi jak: roz­wój, ducho­wość chrze­ści­jań­ska, odpo­wie­dzial­ność spo­łeczna i eko­lo­gicz­na.

Impre­za w pew­nym sen­sie robio­na przez ludzi samych dla sie­bie, bo Slot two­rzą pasjo­naci i wolon­ta­riu­sze – łącz­nie to ponad tysiąc osób. Gra­nica mię­dzy orga­ni­za­to­rami a uczest­ni­kami dość moc­no się zacie­ra. SLOT skon­stru­owany jest w spo­sób umoż­li­wia­jący zaan­ga­żo­wa­nie się i wpływ na jego kształt każ­demu, kto do nie­go dołą­cza. Jeże­li ktoś ma jakiś pomysł, coś cie­ka­wego i war­to­ścio­wego do zaofe­ro­wa­nia innym to znaj­dzie tu prze­strzeń by to zre­ali­zo­wać.

Slot jest tak­że festi­wa­lem zaan­ga­żo­wa­nym. Orga­ni­zu­jemy Stre­fę Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych, gdzie pre­zen­tu­jemy cie­kawe orga­ni­za­cje i pro­jekty. Anga­żu­jemy się w Ruch Spra­wie­dli­wego Han­dlu, któ­ry jest cie­ka­wym mode­lem wspar­cia roz­woju dla ubo­gich spo­łecz­no­ści z kra­jów połu­dnio­wych.

Slot jest impre­zą mię­dzy­na­ro­dową – przy­jeż­dżają tu nie tyl­ko zespo­ły z zagra­nicy, ale i zor­ga­ni­zo­wane gru­py uczest­ni­ków i wolon­ta­riu­szy.

www​.slot​.art​.pl