aktum
| 3 lipca 2013 ]

Slot Art Festival

Muzyka z naj­wyż­szej półki (m.in. Ścianka, Marika, Armia, Maleo Reggae Rockers), warszta­ty, od kuglar­stwa i szczu­dlar­stwa, przez dzie­wiar­stwo, kaligrafię i lino­ryt, po perfor­mance i taniec irlandzki i żydowski. Warunki do upra­wia­nia skim­bo­ardu, jazdy na rol­kach i desko­rolce, gry w ringo, freesbee, bule… ufff… wszyst­kich spor­tów nie będziemy wymie­niać. I jesz­cze coś na ząb inte­lektu: wykłady, kino, spo­tka­nia z Krzysztofem Czyżewskim, Robertem Friedrichem Litzą i Tomaszem Budzyńskim. Tak zapo­wiada się kolejny Slot Art Festi­val, który w Lubiążu sza­leje w dniach 9-13 lipca.

Ze strony organizatora:

Po pierw­sze jest to festi­wal ludzi i spo­tka­nie. Dopiero potem muzyki, imprez i warsz­ta­tów. Dla­tego poza wie­loma sce­nami muzycz­nymi, orga­ni­zu­jemy w róż­nych zaka­mar­kach kluby i kafejki z dobrą kawą i her­batą. To prze­strzeń gdzie ludzie ze sobą roz­ma­wiają, dys­ku­tują, prze­ży­wają coś razem, uczą się od sie­bie, poma­gają sobie.

Sta­ramy się kon­ty­nu­ować tra­dy­cje wol­nych festi­wali bez dry­fo­wa­nia w kie­runku bacha­na­lii. Stąd oprócz impre­zo­wa­nia, kła­dziemy nacisk na pogłę­bia­nie reflek­sji nad waż­nymi tema­tami, takimi jak: roz­wój, ducho­wość chrze­ści­jań­ska, odpo­wie­dzial­ność spo­łeczna i ekologiczna.

Impreza w pew­nym sen­sie robiona przez ludzi samych dla sie­bie, bo Slot two­rzą pasjo­naci i wolon­ta­riu­sze – łącznie to ponad tysiąc osób. Gra­nica mię­dzy orga­ni­za­to­rami a uczest­ni­kami dość mocno się zaciera. SLOT skon­stru­owany jest w spo­sób umoż­li­wia­jący zaan­ga­żo­wa­nie się i wpływ na jego kształt każ­demu, kto do niego dołą­cza. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, coś cie­ka­wego i war­to­ścio­wego do zaofe­ro­wa­nia innym to znaj­dzie tu prze­strzeń by to zrealizować.

Slot jest także festi­wa­lem zaan­ga­żo­wa­nym. Orga­ni­zu­jemy Strefę Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych, gdzie pre­zen­tu­jemy cie­kawe orga­ni­za­cje i pro­jekty. Anga­żu­jemy się w Ruch Spra­wie­dli­wego Han­dlu, który jest cie­ka­wym mode­lem wspar­cia roz­woju dla ubo­gich spo­łecz­no­ści z kra­jów południowych.

Slot jest imprezą mię­dzy­na­ro­dową – przy­jeż­dżają tu nie tylko zespoły z zagra­nicy, ale i zor­ga­ni­zo­wane grupy uczest­ni­ków i wolontariuszy.

www.slot.art.pl