aktum
| 11 maja 2015 ]

Spotkanie ze Wspólnotą Sant Egidio

War­szaw­ski Klub Tygo­dni­ka Powszech­ne­go zapra­sza na spo­tka­nie ze wspól­no­tą Sant’Egidio. Gość­mi będą człon­ko­wie wspól­no­ty, któ­rzy opo­wie­dzą o jej histo­rii, ducho­wo­ści i pomo­cy nie­sio­nej bez­dom­nym i potrze­bu­ją­cym m.in. na uli­cach War­sza­wy. Roz­mo­wę poprze­dzi pro­jek­cja fil­mu z orga­ni­zo­wa­nej przez Sant’Egidio wigi­lii dla ubo­gich. Spo­tka­nie odbę­dzie się 14 maja o godzi­nie 18:30 w sie­dzi­bie Klu­bu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie (ul. Fre­ta 20/24A, 3 pię­tro). Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na prze­ka­zać ofia­ry pie­nięż­ne na rzecz domu dziec­ka w Sło­wiań­sku na Ukra­inie wspo­ma­ga­ne­go przez Wspól­no­tę Sant’Egidio.