aktum
| 4 marca 2014 ]

Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (2 Kor 8, 9) - rekolekcje wielkopostne

Od naj­bliż­sze­go czwart­ku do sobo­ty (6-8 mar­ca 2014 r.) w koście­le św. Mar­ci­na na uli­cy Piw­nej w War­sza­wie reko­lek­cje wiel­ko­post­ne gło­sił będzie ksiądz biskup Grze­gorz Ryś.

Żró­dło: biskup​-rys​.pl

 

Biskup Ryś roz­pocz­nie reko­lek­cje medy­ta­cją nad frag­men­tem z Dru­gie­go Listu Paw­ła Apo­sto­ła do Koryn­tian - „Stał się ubo­gim, aby wzbo­ga­cić nas swo­im ubó­stwem” (por. 2 Kor 8,9).

6-7-8 mar­ca, godzi­na 18.30, Msza Świę­ta z homi­lią, kon­fe­ren­cja i ado­ra­cja, kościół św. Mar­ci­na na uli­cy Piw­nej w War­sza­wie

Widzi­my się!