lokum
| 8 października 2012 ]

Świat widziany z 1.Piętra

Na brak cie­ka­wych spo­tkań dys­ku­syj­nych – tak­że tych doty­czą­cych Kościo­ła − w War­sza­wie nie moż­na narze­kać. W tym tygo­dniu dys­ku­sje o tej tema­ty­ce orga­ni­zo­wa­ne są w Fun­da­cji Bato­re­go i w Sta­rym BUW-ie. Jed­nak poja­wie­nie się miej­sca, w któ­rym spra­wy Kościo­ła i spo­łe­czeń­stwa poru­sza­ne będą regu­lar­nie i któ­re­go pro­gram war­to spraw­dzać z tygo­dnia na tydzień, bar­dzo cie­szy.

Zdję­cie ze spo­tka­nia „Mat­ki - męż­ne czy sza­lo­ne”

1.Piętro − uru­cho­mio­ne przez Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, a miesz­czą­ce się w kamie­ni­cy przy ul. Fok­sal 11 − roz­po­czę­ło swo­ją dzia­łal­ność już przed waka­cja­mi. Gość­mi byli wte­dy m.in. Jani­na Ochoj­ska i Tomasz Budzyń­ski, odby­ły się też spo­tka­nia z iko­no­pi­sa­mi. Obec­nie 1.Piętro hucz­nie otwie­ra się na nowo. Patrząc na inten­syw­ność pla­no­wa­nych spo­tkań moż­na wręcz powie­dzieć, że dopie­ro teraz nastą­pi praw­dzi­we otwar­cie.

Na stro­nie 1.Piętra moż­na zna­leźć nastę­pu­ją­ce zało­że­nia two­rzą­cych to miej­sce: „Będzie to prze­strzeń, w któ­rej odby­wać się mają kon­cer­ty, warsz­ta­ty fil­mo­we i teatral­ne, dys­ku­sje, spo­tka­nia z ludź­mi kul­tu­ry i sztu­ki. Zarząd­cą 1Piętra jest Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, to jed­nak nie papież, lecz war­to­ści, o któ­rych mówił, będą „napę­dza­ły” wyda­rze­nia na 1Piętrze. Miej­sca na 1Piętrze nie zabrak­nie dla niko­go. Będą tu dzia­łać inter­ne­to­wa tele­wi­zja, warsz­ta­ty, któ­re uczą stu­den­tów fachu dzien­ni­kar­skie­go, DKF, w trak­cie imprez zapre­zen­tu­ją się sla­me­rzy, podróż­ni­cy i repor­ta­ży­ści. W ofer­cie 1Piętra znaj­dą się poważ­ne deba­ty wokół histo­rii idei, warsz­ta­ty z pisa­nia ikon, spo­tka­nia z ludź­mi, któ­rzy pod­nie­śli się z życio­wych tra­ge­dii”.

Arty­ści z Fun­da­cji Ate­lier two­rzą mural przed­sta­wia­ją­cy tema­ty debat na 1.Piętrze

 

 

 

Program otwarcia:

08.10 (ponie­dzia­łek), godz. 18
Augu­styn Józef SJ, Bia­łek Bog­dan, Łuczew­ski Michał
Ducho­wość: Czy moż­na nie wie­rzyć?

09.10 (wto­rek), godz. 18
Macha­ła Tomasz, Szost­kie­wicz Adam, Wild­ste­in Bro­ni­sław, Wró­bel Jan
Media: Co krę­ci media? Czy dobro może być cie­ka­we?

10.10 (śro­da), godz. 18
Dar­dziń­ski Piotr, Gawin Dariusz, Men­cwel Andrzej, Rojek Paweł, Sie­ra­kow­ski Sła­wo­mir
Meta­po­li­ty­ka: Pol­ska – byt fizycz­ny czy meta­fi­zycz­ny? Per­spek­ty­wy myśle­nia o pań­stwie

11.10 (czwar­tek), godz. 18
Czar­to­ry­ska Jadwi­ga, Kel­ler Doro­ta, Kie­żun Piotr, Kra­szew­ski Marek, Osta­fil Marek
Spo­tka­nia: Mece­nat dla kul­tu­ry, kul­tu­ra dla mece­na­tu

12.10 (pią­tek),
godz. 18
Kon­cert chó­ru Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II – bal­ko­ny vis-à-vis kamie­ni­cy Fok­sal 11
Godz. 19.00
Klijn­stra Red­bad, Kla­ta Woj­ciech, Ukiel­ski Paweł
Kul­tu­ra: O czym pamię­tać i po co? Patrio­tyzm na roz­dro­żu
Godz. 21.00 kon­cert duetu Pau­la i Karol (bez­płat­ne wej­ściów­ki do ode­bra­nia w cza­sie debat otwie­ra­ją­cych 1Piętro)