aktum
| 28 listopada 2014 ]

Świąteczny sygnał SOS

Trzy sygna­ły krót­kie, trzy dłu­gie i znów trzy krót­kie to mię­dzy­na­ro­do­wy sygnał SOS nada­wa­ny alfa­be­tem Morse’a, ozna­cza­ją­cy woła­nie o pomoc. Towa­rzy­szy ludziom już od ponad 100 lat. Naj­czę­ściej roz­wi­ja się go do słów „save our souls” (ura­tuj­cie nasze dusze).

Tra­dy­cyj­nie, w listo­pa­dzie i grud­niu, Sto­wa­rzy­sze­nie SOS Wio­ski Dzie­cię­ce wysy­ła świą­tecz­ny sygnał SOS w imie­niu osie­ro­co­nych dzie­ci. Zebra­ne pod­czas kam­pa­nii fun­du­sze pozwa­la­ją na zor­ga­ni­zo­wa­nie Świąt Boże­go Naro­dze­nia dla pod­opiecz­nych SOS.

W Pol­sce jest ponad 78 tysię­cy dzie­ci pozba­wio­nych opie­ki rodzi­ciel­skiej, a bli­sko pół­to­ra milio­na naj­młod­szych żyje w nie­do­stat­ku i bie­dzie. Świę­ta koja­rzą im się z samot­no­ścią, gło­dem i tęsk­no­tą za rodzin­nym domem. W fer­wo­rze świą­tecz­nych zaku­pów i przy­go­to­wań pamię­taj­my, że te dzie­ci cze­ka­ją na naszą pomoc.

Do akcji SOS Wio­sek Dzie­cię­cych przy­łą­czy­li się ope­ra­to­rzy sie­ci komór­ko­wych Oran­ge, T-Mobi­le Pol­ska, Play i Plus. Dzię­ki ich pomo­cy moż­na pomóc dzie­ciom, wysy­ła­jąc cha­ry­ta­tyw­ny SMS o tre­ści SOS na numer 74 565 (koszt 4zł + VAT). Ope­ra­to­rzy cały przy­chód uzy­ska­ny z ser­wi­su SMS prze­ka­żą SOS Wio­skom Dzie­cię­cym. Akcję SMS obsłu­gu­je tech­nicz­nie Digi­tal Vir­go SA.

Kon­to akcji: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

Sto­wa­rzy­sze­nie ma pod opie­ką 1427 dzie­ci i dzia­ła w Pol­sce już od 30 lat. W tym cza­sie powsta­ły czte­ry Wio­ski, czy­li osie­dla domów dla rodzin SOS. W każ­dej rodzi­nie wycho­wu­je się 5 – 8 dzie­ci. Bar­dzo czę­sto są to licz­ne bio­lo­gicz­ne rodzeń­stwa. W Wio­sce odnaj­du­ją to, cze­go nie zazna­ły w rodzi­nie pocho­dze­nia – miłość i bez­pie­czeń­stwo. Do Wio­sek SOS tra­fia­ją dzie­ci opusz­czo­ne i osie­ro­co­ne. Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi rów­nież świe­tli­ce dla dzie­ci z rodzin ubo­gich i zagro­żo­nych roz­pa­dem oraz pro­gra­my wspar­cia dla ich rodzi­ców.