dzialamy
| 2 grudnia 2012 ]

Teologia z prądem

Teo­lo­gia z prą­dem, czy­li pro­wa­dzo­ne przy piwie dys­ku­sje o Bogu i Koście­le – czy nie brzmi to sza­le­nie Dywi­zo­wo? Ini­cja­ty­wa zro­dzi­ła się w kra­kow­skim dusz­pa­ster­stwie „Becz­ka” i star­tu­je już nie­ba­wem.

Miesz­kań­cy dużych miast, zwłasz­cza War­sza­wy i Kra­ko­wa, nie mogą chy­ba narze­kać na brak dys­ku­sji pane­lo­wych, kon­fe­ren­cji, wykła­dów podej­mu­ją­cych tema­ty zwią­za­ne z wia­rą i Kościo­łem. Peł­na sala i mów­ca za pul­pi­tem to jed­nak for­mu­ła, któ­ra dla stu­den­tów, spę­dza­ją­cych i tak więk­szość swo­je­go dnia na wykła­dach, może być dość odstra­sza­ją­ca. Wyda­je się też, że nawet ci, któ­rzy uwiel­bia­ją wszel­kiej maści deba­ty, mie­wa­ją nie­do­syt, jeśli cho­dzi o moż­li­wość wła­sne­go wypo­wia­da­nia się, wej­ścia w dys­ku­sję, a nie tyl­ko bycia jej słu­cha­czem. Wyj­ście z salek para­fial­nych, auli kon­fe­ren­cyj­nych i innych tego typu miejsc skła­nia­ją­cych do powa­gi i namasz­cze­nia może otwo­rzyć spo­tka­nia na zupeł­nie nowe rejo­ny. Nie­wąt­pli­wie – przy piwie ina­czej się roz­ma­wia.

Pierw­sze spo­tka­nie, któ­re­go gościem będzie o. Piotr Jor­dan Śli­wiń­ski, doty­czyć będzie tema­tu „Czy Kościół wszyst­ko demo­ni­zu­je?! Czy­li o wróż­bach, horo­sko­pach i magii”. 13 grud­nia, godz. 19, Klub pod Jasz­czu­ra­mi.