aktum
| 3 grudnia 2015 ]

Tolkien jako teolog

Labo­ra­to­rium „Wię­zi” zapra­sza na spo­tka­nie poświę­co­ne lite­ra­tu­rze scien­ce fic­tion, któ­re popro­wa­dzi w sie­dzi­bie redak­cji „Wię­zi” wiel­bi­ciel i znaw­ca fan­ta­sty­ki ks. Sta­ni­sław Ada­miak.

Spo­tka­nie 3.
Tol­kien jako teo­log

Dzieł J.R.R. Tol­kie­na nie trze­ba chy­ba dzi­siaj niko­mu przed­sta­wiać ani spe­cjal­nie przy­bli­żać. Nie wszy­scy jed­nak wie­dzą, że autor „Wład­cy pier­ście­ni” był głę­bo­ko wie­rzą­cym kato­li­kiem. Choć Tol­kien wystrze­gał się pisa­nia swo­ich ksią­żek jako ale­go­rii prawd wia­ry, to jed­nak moż­na jego powie­ści czy­tać jako utwo­ry zawie­ra­ją­ce – na wskroś orto­dok­syj­ną – reflek­sję na temat łaski, wol­no­ści, pokus i prze­zna­cze­nia. Na ostat­nim spo­tka­niu z cyklu „Wykła­dy fan­ta­stycz­ne” ks. Sta­ni­sław Ada­miak spró­bu­je odna­leźć w Tol­kie­nie teo­lo­ga.

Ponie­dzia­łek, 7 grud­nia o 18.00
redak­cja „Wię­zi”, ul. Trę­bac­ka 3 w War­sza­wie

wyklady o fantastyce3-wyciete na dywiz