aktum
| 27 czerwca 2013 ]

Tran o Jonaszu

W pią­tek 28 czerw­ca w War­sza­wie zagra zespół Tran, w któ­rym na gita­rze ope­ru­je Mar­cin Kie­dio z Dywi­zu. Argu­men­tem, żeby się temu przy­słu­chać, jest jed­nak nie tyl­ko to − uwa­gę przy­ku­wa pomysł przed­sta­wie­nia histo­rii pro­ro­ka Jona­sza na spo­sób pro­gre­syw­ny – tak w war­stwie słow­nej, jak i dźwię­ko­wej.

Zespół powstał z połą­cze­nia dwóch grup: Signal To Noise Ratio oraz The Maj­sters. Wyko­nu­je autor­ską muzy­kę z pogra­ni­cza roc­ka, fun­ky i world music. Z jed­nej stro­ny roz­bu­do­wa­ne czę­ści instru­men­tal­ne, z dru­giej pro­ste, wpa­da­ją­ce w ucho melo­die powo­du­ją, że twór­czość gru­py kla­sy­fi­ku­je się w nie­ist­nie­ją­cym dotąd gatun­ku o nazwie pro­gre­syw­ny punk. Nie­spo­ty­ka­na mie­szan­ka inte­lek­tu z emo­cja­mi: to wła­śnie głów­na cecha Tra­nu, muzy­ki, któ­ra nie wszyst­kim sma­ku­je, ale zawsze leczy.

Trzy utwo­ry Tra­nu moż­na prze­słu­chać na: http://​tran​.band​camp​.com/​t​r​a​c​k​/​n​i​n​iwa

Skład: Hubert Grze­go­rzew­ski − śpiew, instr. per­ku­syj­ne; Adam Wasąż­nik − śpiew, sak­so­fon, instr. per­ku­syj­ne; Mary­sia Bia­ło­ta − instr. kla­wi­szo­we; Mar­cin Kie­dio − gita­ra; Prze­mek Piła­ciń­ski − gita­ra; Łukasz Madaj − git. baso­wa; Prze­mek Zie­liń­ski – per­ku­sja

Gdzie i kie­dy: 28 czerw­ca 2013, 20:00, War­sza­wa, klub Wkręt, ul. Chełm­ska 21, bilet: 10 zł, tego wie­czo­ra zagra­ją tak­że zespo­ły One Night Only i Blu­ester. Tran wystą­pi jako ostat­ni.

Wię­cej o even­cie na: https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​5​3​9​4​7​3​9​9​2​7​7​6​7​78/