aktum
| 19 stycznia 2015 ]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Od 18 do 25 stycz­nia obcho­dzi­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem „Jezus rzekł do Sama­ry­tan­ki: «Daj mi pić!»”. W tym cza­sie w świą­ty­niach w całym kra­ju orga­ni­zo­wa­ne są nabo­żeń­stwa, na któ­re zapra­sza­ni są przed­sta­wi­cie­le brat­nich Kościo­łów.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat moż­na zna­leźć na stro­nie Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski.

Program nabożeństw w Warszawie

15 stycz­nia, czwar­tek, godz. 19:00
Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­ki Opatrz­no­ści Bożej – Wspól­no­ta Che­min Neuf, Weso­ła, ul. ks. Skar­gi 2

17 stycz­nia, sobo­ta, godz. 18:00
Rzym­sko­ka­to­lic­ka Kate­dra św. Flo­ria­na, ul. Flo­riań­ska 3

18 stycz­nia, nie­dzie­la, godz. 19:00
Kościół Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ski Św. Trój­cy, pl. Mała­chow­skie­go 1

19 stycz­nia, ponie­dzia­łek, godz. 18:00
Kościół Ewan­ge­lic­ko-Refor­mo­wa­ny, al. Soli­dar­no­ści 76

20 stycz­nia, wto­rek, godz. 18:00
Kościół Ewan­ge­lic­ko-Meto­dy­stycz­ny – Para­fia Dobre­go Paste­rza, ul. Moko­tow­ska 12

21 stycz­nia, śro­da, godz. 18:00
Kościół Chrze­ści­jan Bap­ty­stów, ul. Wali­ców 25

22 stycz­nia, czwar­tek, godz. 18:00
Pra­wo­sław­na Kate­dra św. Marii Mag­da­le­ny, al. Soli­dar­no­ści 52

23 stycz­nia, pią­tek, godz. 19:00
Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­ki św. Orio­ne, ul. Lin­dleya 12
Jubi­le­uszo­we Spo­tka­nie modli­tew­ne Sto­wa­rzy­sze­nia Poko­ju i Pojed­na­nia „Effa­tha”

24 stycz­nia, sobo­ta, godz. 18:00
Pol­sko­ka­to­lic­ka Kate­dra Św. Ducha, ul. Szwo­le­że­rów 2

25 stycz­nia, nie­dzie­la, godz. 18:00
Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów – Para­fia Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, ul. Wol­ska 186

29 stycz­nia, czwar­tek, godz. 17:30
Kościół Rzym­sko­ka­to­lic­ki św. Mar­ci­na, ul. Piw­na 9/11