dzialamy
| 20 maja 2016 ]

Ucieczka grzesznych 2016. Fotorelacja

Przed­sta­wia­my zdję­cia z naszych tego­rocz­nych majo­wych. Mówi się, że w wiel­kim mie­ście, takim jak War­sza­wa, panu­je ano­ni­mo­wość i indy­wi­du­alizm. Mamy nadzie­ję, że nasze spo­tka­nia choć w małym stop­niu prze­ła­mu­ją te ten­den­cje.

Nasze pierw­sze majo­we w tym roku odby­ło się 11 maja pod kaplicz­ką przy ul. Wło­ściań­skiej:

Majowe 2016

 

Majowe 2016

 

Majowe 2016

Kolej­na wspól­na modli­twa, w pią­tek 27 maja, była zapla­no­wa­na przy kaplicz­ce miesz­czą­cej się na podwór­ku sta­rej kamie­ni­cy przy ul. Okrzei 30. Miej­sce ude­rza swo­ją spe­cy­fi­ką, co widać na zdję­ciach z zeszłe­go roku. Spraw­dza­li­śmy wcze­śniej, czy podwór­ko cały czas jest dostęp­ne. Kie­dy tam dotar­li­śmy, zasta­li­śmy jed­nak zamu­ro­wa­ną bra­mę - podob­no posta­wio­no kil­ka godzin wcze­śniej. Spiesz­cie się więc, kaplicz­ki zni­ka­ją razem z kamie­ni­ca­mi!

Mur postawiony w bramie przy Okrzei 30.

Mur posta­wio­ny w bra­mie przy Okrzei 30.

Prze­szu­ka­li­śmy więc zaso­by swo­jej pamię­ci pod kątem zna­nych nam kapli­czek i prze­nie­śli­śmy się na podwór­ko przy ul. Ząb­kow­skiej. A było tam tak:

Majowe

Majowe

Majowe

Majowe

Majowe

Majowe

Vide­ore­la­cję z majo­we­go na Ząb­kow­skiej moż­na zoba­czyć w pro­gra­mie „Kościół z bli­ska” z 29 maja (ostat­nie kil­ka minut).

Fot. Mar­cin Kie­dio