dzialamy
| 25 maja 2014 ]

Ucieczka grzesznych – fotorelacja

20 maja zebra­li­śmy się na majo­we pod jed­ną z war­szaw­skich kapli­czek, by przy­po­mnieć miesz­kań­com War­sza­wy i samym sobie, że takie punk­ty słu­żą w pierw­szym rzę­dzie do modli­twy, a nie do zwie­dza­nia (o pomy­śle pisa­li­śmy w dzia­le Aktum). Spró­bo­wa­li­śmy i potwier­dza­my, że w dużym mie­ście, takim jak War­sza­wa, tak­że moż­na się modlić. A po modli­twie moż­na zaj­mu­ją­co i kul­tu­ral­nie roz­ma­wiać, korzy­sta­jąc z uro­ków kawiar­ni. Zachę­ca­my do prze­nie­sie­nia tego zwy­cza­ju w Waszą oko­li­cę. Poni­żej przed­sta­wia­my kil­ka zdjęć z majo­we­go pod kaplicz­ką przy al. Woj­ska Pol­skie­go 31. Od razu zro­dził się pomysł, by powtó­rzyć takie spo­tka­nie - w tym samym miej­scu widzi­my się więc w śro­dę 28 maja o godz. 20.15.

Fot. Mar­cin Kie­dio

Roz­mo­wy po majo­wym