aktum
| 16 maja 2014 ]

Ucieczka grzesznych. Majowe 2014

Kaplicz­ki war­szaw­skie cie­szą się nie­usta­ją­co powo­dze­niem jako cie­ka­wost­ka i ele­ment folk­lo­ru miej­skie­go. Docze­ka­ły się albu­mu na swój temat, a ich zbiór kata­lo­go­wa­ny jest w inter­ne­cie. Nie­po­rad­ne czę­sto i kostro­pa­te figu­ry Maryi i Chry­stu­sa, któ­re wciąż jesz­cze znaj­dzie­my np. na pra­skich podwór­kach, budzą roz­ba­wie­nie, a nie­raz wzru­sze­nie. Moż­na by urzą­dzić sobie spa­cer po War­sza­wie ich śla­dem.

Pro­po­nu­je­my jed­nak co inne­go. Się­ga­my do ich pod­sta­wo­we­go sen­su i prze­zna­cze­nia. Oglą­da­my zdję­cia daw­nych miesz­kań­ców War­sza­wy zgro­ma­dzo­nych na wie­czor­nej modli­twie przy swo­jej kaplicz­ce i jeste­śmy poru­sze­ni. Przy­po­mi­na­my sobie, że kaplicz­ki słu­ży­ły kie­dyś do tego, by się przy nich modlić. I prze­ko­na­ni jeste­śmy, że cały czas to wła­śnie jest ich naj­lep­sze zasto­so­wa­nie, tak­że w ruchli­wym mie­ście.

Spró­buj­my! Dywiz zapra­sza na majo­we!

Ucieczka grzesznych. Majowe 2014

Będzie­my wzy­wać Chry­stu­sa za wsta­wien­nic­twem Maryi - kobie­ty, któ­ra, jak stwier­dza II Sobór Waty­kań­ski „nie zosta­ła czy­sto bier­nie przez Boga uży­ta, lecz z wol­ną wolą i posłu­szeń­stwem czyn­nie współ­pra­co­wa­ła w dzie­le zba­wie­nia ludz­kie­go”. W Lita­nii lore­tań­skiej zwró­ci­my się do tej, któ­rą nazy­wa­my Uciecz­ką grzesz­nych.

Jest bar­dzo nie­wy­klu­czo­ne, że przy­sią­dzie­my póź­niej w war­szaw­skim loka­lu, żeby poroz­ma­wiać w kon­wen­cji swo­bod­nej, m.in. o tym, ile w nas bier­no­ści, ile wol­nej woli i ile chę­ci, by roz­bu­dzać ducho­wość mia­sta.

Spo­ty­ka­my się we wto­rek 20 maja o godz. 20 pod kaplicz­ką przy al. Woj­ska Pol­skie­go 31. Miej­sce to moż­na zoba­czyć np. na blo­gu „Mazo­wiec­kie kaplicz­ki”.

Dodane 24 maja 2014

Pierw­sze podej­ście było bar­dzo uda­ne. Foto­re­la­cja do obej­rze­nia w zakład­ce „Dzia­ła­my” (tutaj). Zaraz po modli­twie poja­wi­ły się pyta­nia, kie­dy to powtó­rzy­my. Nie może­my odmó­wić – widzi­my się zno­wu w tym samym miej­scu w śro­dę 28 maja o 20.15.