aktum
| 20 maja 2016 ]

Ucieczka grzesznych. Majowe 2016

Na majo­wych pod miej­ski­mi kaplicz­ka­mi spo­ty­ka­my się już od dwóch lat. Powra­ca­my do tej pro­po­zy­cji i w tym roku. Zapra­sza­my na majo­we pod kaplicz­ką w podwór­ku przy ul. Okrzei 30 w pią­tek 27 maja o godz. 19. Miej­sce ude­rza swo­ją spe­cy­fi­ką, co widać na zdję­ciach z zeszłe­go roku.

Nasze poprzed­nie tego­rocz­ne spo­tka­nie odby­ło się 11 maja pod kaplicz­ką przy ul. Wło­ściań­skiej.

Majowe 2016

Poni­żej przy­po­mi­na­my, o co cho­dzi:

Kaplicz­ki war­szaw­skie cie­szą się nie­usta­ją­co powo­dze­niem jako cie­ka­wost­ka i ele­ment folk­lo­ru miej­skie­go. Docze­ka­ły się albu­mu na swój temat, a ich zbiór kata­lo­go­wa­ny jest w inter­ne­cie. Nie­po­rad­ne czę­sto i kostro­pa­te figu­ry Maryi i Chry­stu­sa, któ­re wciąż jesz­cze znaj­dzie­my np. na pra­skich podwór­kach, budzą roz­ba­wie­nie, a nie­raz wzru­sze­nie. Moż­na by urzą­dzić sobie spa­cer po War­sza­wie ich śla­dem.

Pro­po­nu­je­my jed­nak co inne­go. Się­ga­my do ich pod­sta­wo­we­go sen­su i prze­zna­cze­nia. Oglą­da­my zdję­cia daw­nych miesz­kań­ców War­sza­wy zgro­ma­dzo­nych na wie­czor­nej modli­twie przy swo­jej kaplicz­ce i jeste­śmy poru­sze­ni. Przy­po­mi­na­my sobie, że kaplicz­ki słu­ży­ły kie­dyś do tego, by się przy nich modlić. I prze­ko­na­ni jeste­śmy, że cały czas to wła­śnie jest ich naj­lep­sze zasto­so­wa­nie, tak­że w ruchli­wym mie­ście.

Dołą­czaj­cie! Dywiz zapra­sza na majo­we!