aktum
| 7 września 2015 ]

Umrzeć z nadziei

W odpo­wie­dzi na apel papie­ża Fran­cisz­ka, z ini­cja­ty­wy śro­do­wisk świec­kich kato­li­ków 23 wrze­śnia w trzech mia­stach Pol­ski odbę­dzie się nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne w inten­cji uchodź­ców. Modli­twie prze­wod­ni­czyć będą miej­sco­wi bisku­pi.

Treść nabo­żeń­stwa zaty­tu­ło­wa­ne­go „Umrzeć z nadziei. Modli­twa za uchodź­ców, któ­rzy zgi­nę­li w dro­dze do Euro­py” przy­go­to­wa­ła Wspól­no­ta Sant’Egidio. Będzie­my w nim wymie­niać imio­na i histo­rie uchodź­ców, któ­rzy w ostat­nich mie­sią­cach zgi­nę­li pod­czas roz­pacz­li­wych prób wydo­sta­nia się z miejsc ogar­nię­tych woj­ną. Pole­ci­my też Bogu nasze sio­stry i naszych bra­ci, któ­rzy już dotar­li lub przy­bę­dą do Euro­py. Będzie­my pro­sić o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nich oraz o wyobraź­nię miło­sier­dzia dla nas. W litur­gii sło­wa wezmą udział tak­że uchodź­cy, dla­te­go nasze nabo­żeń­stwa będą zna­kiem soli­dar­no­ści nie tyl­ko z ludź­mi, któ­rzy dopie­ro chcą wśród nas zna­leźć schro­nie­nie, ale rów­nież z tymi, któ­rzy są już pomię­dzy nami.

Spo­tkaj­my się w śro­do­wy wie­czór 23 wrze­śnia w Kra­ko­wie, Pozna­niu i War­sza­wie. W sto­li­cy, w koście­le św. Mar­ci­na, nabo­żeń­stwu prze­wod­ni­czyć będzie bp Michał Jano­cha. Kra­ków zapra­sza do bazy­li­ki Świę­tej Trój­cy (kościół ojców domi­ni­ka­nów), gdzie cele­bra­cję popro­wa­dzi bp Grze­gorz Ryś. W koście­le św. Woj­cie­cha w Pozna­niu wraz z uchodź­ca­mi i pozna­nia­ka­mi pomo­dli się bp Damian Bryl. Po nabo­żeń­stwach odbę­dą się spo­tka­nia, pod­czas któ­rych moż­na będzie wspól­nie zasta­no­wić się, jaką pomoc może­my dać uchodź­com z Syrii i innych miejsc ogar­nię­tych woj­ną.

Zachę­ca­my wszyst­kich do wspól­nej, rów­no­le­głej modli­twy 23 wrze­śnia tak­że w innych die­ce­zjach, w innych miej­sco­wo­ściach. Pomo­że nam ona dostrzec, że - jak powie­dział bp Krzysz­tof Zadar­ko - „dziś Chry­stus ma twarz uchodź­cy”. Modli­twę war­to połą­czyć z dys­ku­sją, jak real­nie moż­na w danym miej­scu pomóc uchodź­com. Sce­na­riusz war­szaw­skie­go nabo­żeń­stwa i wszyst­kie dal­sze szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zosta­ną wkrót­ce udo­stęp­nio­ne w inter­ne­cie.

Umrzeć z nadziei

WIĘCEJ INFORMACJI:

WARSZAWA:
kościół św. Mar­ci­na, ul. Piw­na 9/11, godz. 19.30
Michał Buczek, kik@​kik.​waw.​pl
Ewa Kara­bin, ewa.​karabin@​wiez.​pl
Mag­da­le­na Wol­nik, santegidio.​waw@​gmail.​com

KRAKÓW
bazy­li­ka Świę­tej Trój­cy, ul. Sto­lar­ska 12, godz. 20.30
Bła­żej Strzel­czyk, strzelczyk@​tygodnik.​com.​pl
Piotr Żył­ka, pz@​deon.​pl

POZNAŃ:
kościół św. Woj­cie­cha, Wzgó­rze św. Woj­cie­cha 1, godz. 19.30
Szy­mon Boj­do, szymonbojdo@​gmail.​com
Mar­cin Pera, marcin.​pera@​klubtygodnika.​pl

Współ­or­ga­ni­za­to­rzy:

  • Deon​.pl
  • „Dywiz”
  • Klub Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie
  • Klub „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”
  • „Prze­wod­nik Kato­lic­ki”
  • Radio Emaus
  • „Tygo­dnik Powszech­ny”
  • „Więź”
  • Wspól­no­ta Sant’Egidio
  • „Znak”