aktum
| 2 czerwca 2014 ]

Wielka Kumulacja Łaski

W war­szaw­skiej para­fii pw. Zesła­nia Ducha Świę­te­go przy ul. Bro­niew­skie­go 44 od ponie­dział­ku, 2 czerw­ca, trwa Wiel­ka Kumu­la­cja Łaski – tydzień modlitw przy­go­to­wu­ją­cy do Pięć­dzie­siąt­ni­cy. W ramach tego wyda­rze­nia zapla­no­wa­no tak­że spo­tka­nia z wie­lo­ma fascy­nu­ją­cy­mi ludź­mi, któ­rzy będą opo­wia­dać o swo­im doświad­cze­niu wia­ry i Kościo­ła.

Orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją każ­de­go ran­ka o 8.30 na Mszę Św. z kate­che­zą, a następ­nie o 20.00 roz­po­czy­na się Wie­czor­na Kumu­la­cja Świa­dectw. W ponie­dzia­łek (2 czerw­ca) cykl spo­tkań zain­au­gu­ro­wał Dobro­mir Mak Makow­ski. We wto­rek (3 czerw­ca) gościem będzie Dariusz Basiń­ski z MUMIO, w śro­dę (4 czerw­ca) – Robert LITZA Frie­drich, w czwar­tek (5 czerw­ca) – o. Adam Szu­stak. W pią­tek (6 czerw­ca) Ange­li­ka Kor­szyń­ska-Gór­ny i ks. Piotr Paweł Łapa odpra­wią wspól­nie Dro­gę Świa­tła, a w sobo­tę o 21.00 roz­pocz­nie się Czu­wa­nie Pięć­dzie­siąt­ni­cy – uro­czy­sta Eucha­ry­stia z modli­twą uwiel­bie­nia.

Szcze­gó­ły wyda­rze­nia i nagra­nia z zeszło­rocz­nej Kumu­la­cji moż­na zna­leźć na stro­nie: www​.naze​sla​niu​.pl