aktum
| 16 grudnia 2015 ]

Wigilia z Ubogimi – zrób (k)rok miłosierdzia

Już po raz siód­my Wspól­no­ta Sant’Egidio orga­ni­zu­je w War­sza­wie Wigi­lię z Ubo­gi­mi. 23 grud­nia w pod­zie­miach para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go na Ursy­no­wie razem z człon­ka­mi wspól­no­ty zasią­dą przy sto­łach bez­dom­ni i naj­uboż­si. Jak co roku będą na nich cze­kać miej­sca ozna­ko­wa­ne imie­niem i nazwi­skiem oraz pre­zen­ty dobra­ne według potrzeb. – Takie oso­bi­ste podej­ście jest moż­li­we dzię­ki temu, że z wie­lo­ma z tych osób dobrze się zna­my – mówi Mag­da­le­na Wol­nik odpo­wie­dzial­na za war­szaw­ską Wspól­no­tę Sant’Egidio. – Każ­de­go tygo­dnia przy­go­to­wu­je­my „kola­cję na uli­cy” dla gru­py oko­ło 100 bez­dom­nych i odwie­dza­my ich na pery­fe­riach nasze­go mia­sta.

plakat

Rok­rocz­nie w Wigi­lii dla Ubo­gich bie­rze udział kard. Kazi­mierz Nycz, pod­kre­śla­jąc w swo­im sło­wie bli­skość ubo­gich i Chry­stu­sa. Jak powie­dział na jed­nym z tych spo­tkań: „Każ­dy czło­wiek, któ­re­mu los spra­wił, że stał się bez­dom­ny, trze­ba przy­po­mi­nać, że ma orę­dow­ni­ka – tego, któ­ry sam w momen­cie przy­cho­dze­nia na świat był bez­dom­ny”.

W zeszłym roku na Wigi­lii dla Ubo­gich przy­ję­to 350 gości, a w przy­go­to­wa­nia włą­czy­ło się 450 mło­dych ludzi. Te licz­by rosną z roku na rok, wyda­rze­nie jest więc poważ­nym wyzwa­niem orga­ni­za­cyj­nym. Zadbać trze­ba o deko­ra­cje, potra­wy (na cze­le z kar­piem, barsz­czem i pie­ro­ga­mi), pre­zen­ty, chór oraz zespół kucha­rzy i kel­ne­rów. Oso­by chęt­ne do włą­cze­nia się w te pra­ce mogą zdo­być nie­zbęd­ne infor­ma­cje na stro­nie: www​.san​te​gi​dio​.pl.

Tego­rocz­na Wigi­lia z Ubo­gi­mi odby­wa się pod hasłem „Zrób (k)rok miło­sier­dzia”. Wyda­rze­nie nawią­zu­je w ten spo­sób do Roku Miło­sier­dzia zain­au­gu­ro­wa­ne­go przez papie­ża Fran­cisz­ka 8 grud­nia br. oraz do jego słów z bul­li „Mise­ri­cor­diae vul­tus”: „Otwórz­my nasze oczy, aby dostrzec bie­dę świa­ta, rany tak wie­lu bra­ci i sióstr pozba­wio­nych god­no­ści. Poczuj­my się spro­wo­ko­wa­ni, sły­sząc ich woła­nie o pomoc. Nasze ręce niech ści­sną ich ręce, przy­cią­gnij­my ich do sie­bie, aby poczu­li cie­pło naszej obec­no­ści, przy­jaź­ni i bra­ter­stwa”.

Wigilia z Ubogimi w 2014 r., fot. Adam Rostkowski

Wigi­lia z Ubo­gi­mi w 2014 r., fot. Adam Rost­kow­ski

Wspól­no­ta Sant’Egidio jest ruchem świec­kich zało­żo­nym w 1968 r. w Rzy­mie przez Andreę Ricar­die­go. Obec­nie sku­pia ok. 60 000 osób w 73 kra­jach. Świą­tecz­ne obia­dy dla ubo­gich są przez nią orga­ni­zo­wa­ne na całym świe­cie. W War­sza­wie wspól­no­ta funk­cjo­nu­je od 2008 r. i liczy ok. 50 osób. Poza pomo­cą bez­dom­nym anga­żu­je się m.in. we wspie­ra­nie osób star­szych i cho­rych, prze­ciw­dzia­ła­nie prze­mo­cy i kse­no­fo­bii, dzia­ła­nia na rzecz poko­ju i mię­dzy­re­li­gij­ne­go pojed­na­nia.

Wię­cej infor­ma­cji:
www​.san​te​gi​dio​.pl
santegidio.​waw@​gmail.​com
Wyda­rze­nie na Face­bo­oku


Infor­ma­cja: mate­ria­ły Wspól­no­ty Sant’Egidio