aktum
| 16 grudnia 2013 ]

Wigilia z Ubogimi

War­szaw­ska Wspól­no­ta Sant’Egidio już po raz pią­ty orga­ni­zu­je Wigi­lię dla osób ubo­gich i bez­dom­nych w koście­le Wszyst­kich Świę­tych na pla­cu Grzy­bow­skim. W tym roku odbę­dzie się ona w sobo­tę 21 grud­nia. Sant’Egidio zapra­sza do włą­cze­nia się w to dzie­ło:

Chce­my, by poczu­li się jak w domu. Potrze­bu­je­my Two­jej pomo­cy. Ozda­bia­my salę, gotu­je­my barsz­cze i pie­ro­gi, przy­go­to­wu­je­my pre­zen­ty, pie­cze­my cia­sta, śpie­wa­my kolę­dy, dba­my o uśmiech, o cie­płą roz­mo­wę, uwa­gę. Chce­my, by nasi goście poczu­li się jak w domu.Przyjdź na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne (śro­da 18 grud­nia, godz. 19, pod­zie­mia kościo­ła Wszyst­kich Świę­tych na pla­cu Grzy­bow­skim, wej­ście od ul. Bagno). Dowiesz się kim jeste­śmy, dla­cze­go to robi­my i jak kon­kret­nie możesz pomóc.

Zobacz­cie, jak było rok temu! [film na YouTu­bie]
Wię­cej szcze­gó­łów na stro­nie Sant’Egidio.
Kon­takt: santegidio.​waw@​gmail.​com

O Wigi­lii orga­ni­zo­wa­nej przez Sant’Egidio pisa­li­śmy wię­cej w zeszłym roku (zob. tekst „Dla bez­dom­nych - kel­ne­rem”).