kuriozum
| 21 sierpnia 2012 ]

Wizaż przed Chr.

Hiob, spe­cja­li­sta od cho­rób skór­nych, poza wie­dzą der­ma­to­lo­gicz­ną zdo­by­wa­ną w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach, musiał posia­dać rów­nież wykształ­ce­nie z zakre­su kosme­to­lo­gii i ogól­nej este­ty­ki ludz­kiej fizjo­gno­mii. Wnio­sek ten moż­na wysnuć z trzech wer­se­tów księ­gi jego imie­nia:

Miał jesz­cze sied­miu synów i trzy cór­ki. Pierw­szą nazwał Gołę­bi­cą, dru­gą - Kasją, a trze­cią Rogiem-z-kre­mem-do-powiek. Nie było w całym kra­ju kobiet tak pięk­nych jak cór­ki Hio­ba.

(Hi 42,13 — 15, Biblia Tysiąc­le­cia, wyda­nie V)

Kasja zna­czy tyle, co Kwiat Cyna­mo­nu - nie wiem, z jakie­go powo­du tłu­ma­cze zdry­skry­mi­no­wa­li tak przy­jem­ną przy­pra­wę. Biblia w wyda­niu Pau­li­stów (Edy­cja Świę­te­go Paw­ła) poda­je jesz­cze dodat­ko­wo wyja­śnie­nia imion: Gołę­bi­ca sym­bo­li­zu­je wier­ność, płod­ność oraz czu­łość; z kwia­tu cyna­mo­now­ca, koja­rzo­ne­go z wdzię­kiem i zalot­no­ścią, uzy­ski­wa­no won­no­ści do kosme­ty­ków; a fan­ta­zyj­ne imię ostat­niej z córek, tłu­ma­czo­ne wcze­śniej jako Róg Anty­mo­nu (anty­mon nada­wał blask malo­wa­nym nim powie­kom) wska­zy­wa­ło na powab oraz zalot­ność.

Auto­ra moż­na by posą­dzić o pro­mo­wa­nie wzor­ców „ze świa­ta” - bar­dzo nie­bez­piecz­na księ­ga.