dzialamy
| 19 marca 2014 ]

Wyzwanie książkowe

Pod­czas wczo­raj­sze­go spo­tka­nia z cyklu „Jed­no z dru­gim” temat zszedł w pew­nym momen­cie na nasze aktu­al­ne lek­tu­ry. I tak spon­ta­nicz­nie wycią­gnę­li­śmy na stół wszyst­kie papie­ro­we rze­czy, któ­re mie­li­śmy w tor­bach. Publi­ku­je­my zdję­cie, bo stwo­rzy­ła się z tego cie­ka­wa ukła­dan­ka. Przypadkowo/nieprzypadkowo mie­li­śmy ze sobą aku­rat to, co budu­je toż­sa­mość „Dywi­zu”: Fras­sa­tie­go, „Sza­re a pięk­ne. Reko­lek­cje o codzien­no­ści” Zbi­gnie­wa Nosow­skie­go, „Życie ducho­we w mie­ście” Evdo­ki­mo­va. Były też pisma brat­nie i sio­strza­ne oraz wiel­ka lite­ra­tu­ra i wiel­ka teo­lo­gia, sym­bo­li­zo­wa­ne przez Rat­zin­ge­ra i Huel­le­go. Wszel­kie pre­ten­sje, że nie zna­la­zły się tu Wasze wła­sne książ­ki i maga­zy­ny, uprze­dza­my, zapew­nia­jąc, że to prze­cież nie wszyst­ko, co czy­ta­my.

A w związ­ku z pyta­niem „Co czy­ta­cie teraz?” war­to pamię­tać o zaba­wie zapro­po­no­wa­nej jakiś czas temu inter­ne­to­wym świa­tom przez Dawi­da Gospo­dar­ka. A szło to tak:

1. Nagraj, jak czy­tasz frag­ment książ­ki.
2. Udo­stęp­nij.
3. Zaproś do zaba­wy trzech zna­jo­mych.
4. Możesz wymy­ślić kary dla osób, któ­re się będą wymi­gi­wać.

Wśród wyty­po­wa­nych osób zna­la­zła się Ewa Kie­dio z „Dywi­zu”, przed­sta­wia­my więc przy­kła­do­we nagra­nie. Swo­ją dro­gą, czy zgad­nie­cie, kto napi­sał: „Każ­de z wiel­kich pod­sta­wo­wych pojęć nauki o Trój­cy Świę­tej zosta­ło kie­dyś potę­pio­ne; wszyst­kie te poję­cia zosta­ły przy­ję­te jedy­nie poprzez ukrzy­żo­wa­nie potę­pie­nia; maja one zna­cze­nie jedy­nie, gdy jed­no­cze­śnie są uzna­ne za bez­u­ży­tecz­ne, i tak, jako nie­udol­ny beł­kot – nic ponad to – zosta­ją dopusz­czo­ne”? Odpo­wiedź w poniż­szym nagra­niu. Podziel­cie się z nami jed­nak infor­ma­cją, czy uda­ło Wam się zgad­nąć, kto jest auto­rem tych słów, a jeśli nie, to komu je przy­pi­sa­li­ście.