aktum
| 15 maja 2013 ]

Zesłanie Ducha Świętego

Zbli­ża się Zesła­nie Ducha Świę­te­go. War­to się do tego wyda­rze­nia przy­go­to­wać, wewnętrz­nie nasta­wić. Nie­wąt­pli­wie pomoc­ne będzie uczest­ni­cze­nie w czu­wa­niu i w innych spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych przez para­fie. Przy­kła­do­wo war­szaw­ska para­fia Zesła­nia Ducha Świę­te­go na Pia­skach (ul. Bro­niew­skie­go 44) zapra­sza na tygo­dnio­we przy­go­to­wa­nia do tego świę­ta, któ­re będą prze­bie­ga­ły pod hasłem „Wiel­ka kumu­la­cja łaski”. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi świa­dec­twa gło­szo­ne przez Toma­sza Budzyń­skie­go, Grze­go­rza Gór­ne­go i Anto­ni­nę Krzysz­toń. Wię­cej na stro­nie para­fii. U domi­ni­ka­nów na Fre­ta będzie moż­na m.in. włą­czyć się w modli­twę aka­ty­stem do Ducha Świę­te­go. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji szu­kaj­cie w inter­ne­cie i przed Zesła­niem nie próż­nuj­cie.

 

 

 

 

El Gre­co, Zesła­nie Ducha Świę­te­go