aktum
| 2 listopada 2013 ]

Zimno! Podaruj bezdomnym ubrania

Poda­ruj bez­dom­nym ubra­nia zale­ga­ją­ce w Two­jej sza­fie. Czap­ki, sza­li­ki, ręka­wicz­ki, spodnie, swe­try, kurt­ki, buty… – nawo­łu­je wspól­no­ta Sant’Egidio.

Zbiór­ka na Poli­tech­ni­ce:
Hala Gma­chu Inży­nie­rii Lądo­wej:
ponie­dzia­łek, 4 listo­pa­da godz. 8.00-10.00
wto­rek, 12 listo­pa­da godz. 10.00-12.00
Wydział Mecha­tro­ni­ki:
czwar­tek, 7 listo­pa­da godz. 14.00-16.00
(kar­to­ny posto­ją do 18.00, gdy­by ktoś nie zdą­żył się z nami spo­tkać)

Wspól­no­ta Sant’Egidio to ist­nie­ją­cy od 1968 r. ruch świec­kich anga­żu­ją­cy się w ewan­ge­li­za­cję i służ­bę ubo­gim w ponad 70 kra­jach, m.in. w Pol­sce.

Moż­li­wość pozna­nia bli­żej Sant’Egidio będzie pod­czas spo­tka­nia 14 listo­pa­da (czwar­tek) o godz. 17.00 na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej (sala 121). Kon­takt: santegidio.​waw@​gmail.​com.

http://​www​.san​te​gi​dio​.org