aktum
| 8 kwietnia 2013 ]

„Żydowskie Motywy” w Warszawie

23 kwiet­nia rusza 9. edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go „Żydow­skie Moty­wy”, na któ­rym moż­na obej­rzeć naj­now­sze pro­duk­cje fil­mo­we z całe­go świa­ta, poru­sza­ją­ce tema­ty­kę żydow­ską. W reper­tu­arze festi­wa­lo­wym m.in. doku­ment poświę­co­ny roz­wo­jo­wi tań­ca współ­cze­sne­go w Izra­elu („Let’s dan­ce!”), histo­ria utwo­ru „Hava Nagi­la” („Hava nagi­la”), film o życiu potom­ków nazi­stów („Hitler’s chil­dren”) lub doku­ment o tym, jak odbu­do­wać impe­rium wód­ki na Ukra­inie („How to re-esta­blish a vod­ka empi­re”).

Żydowskie Motywy

Jerzy Tchórzewski/JestStudio.pl

Część z tych tema­tów zosta­nie tak­że poru­szo­na na deba­tach, któ­re odbę­dą się w czwar­tek 25.04 o 18:00 oraz w sobo­tę 27.04 o 16:00 w budyn­ku Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich.

Gościem hono­ro­wym tego­rocz­nej edy­cji jest wybit­ny pisarz oraz autor sce­na­riu­szy, Józef Hen. W ramach festi­wa­lu będzie moż­na obej­rzeć retro­spek­ty­wę fil­mów powsta­łych na pod­sta­wie jego dzieł: „Pra­wo i pięść”, „Nikt nie woła”, „Kwie­cień” oraz „Don Gabriel”. W sobo­tę 27 kwiet­nia o godz. 19:00 w kinie Mura­nów odbę­dzie się spo­tka­nie z Józe­fem Henem.

Festi­wal trwa od 23 do 28 kwiet­nia 2013 r., wszyst­kie pro­jek­cje odby­wa­ją się w kinie Mura­nów w War­sza­wie.

 

 

 

Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia festi­wa­lu (z wyłą­cze­niem gali otwar­cia oraz zamknię­cia) jest bez­płat­ny.

Szcze­gó­ły: www​.jewi​sh​mo​tifs​.org​.pl